# لبنان

لیست دقیق اعضای کابینه تازه لبنان

نام مذهب گرایش سیاسی حزب وزارت عصام ابو جمرا ارتودکس مخالف جریان آزاد ملی وزیر دولت جبران باسیل مسیحی مارونی مخالف جریان آزاد ملی مخابرات ماریو عون مسیحی مارونی مخالف جریان آزاد ملی امور اجتماعی الیاس عسکاف کاتولیک مخالف جریان آزاد ملی کشاورزی الان طابوریان ارمنی مخالف جریان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 44 بازدید