سازمان آزادی بخش اسلامی افغانستان

سازمان آزادی بخش اسلامی افغانستان (الحدید‌) در سال 1358 توسط افرادی که خود را وابسته به جمعیت اسلامی افغانستان می دانستند و از این حزب ناراضی بودند اعلام موجودیت کرد. سران این سازمان عبارت بودند از : عبدالواحد،‌عبدالقیوم ، دکتر عبدالرحمان، دکتر مهدی، دکتر مشاهد تخاری (بعداً سفیر افغانستان در تهران) ، و معلم احمد عزیز ایما. رهبران این سازمان افرادی دارای سابقه ی چپی و مائوئیستی بودند که بدون تغییر اساسی ایدئولوژیک به جمعیت اسلامی افغانستان، نفوذ کرده بودند. حتی عنوان این سازمان، عنوان« سازمان آزادی بخش مردم افغانستان» به رهبری سید عبدالمجید کلکانی را که یک سازمان مائوئیستی بود، در ذهن ها تداعی می کرد، و چنین پنداشته می شد که به جای کلمه ی « مردم » ، کلمه ی « اسلامی» از روی مصلحت به کار رفته است. این کار را « سازمان مجاهدین خلق افغانستان» هم، بعد از بد نام شدن همتای ایرانی خود، انجام داده بود و به جای کلمه ی« خلق » از کلمه ی « مستضعفین » استفاده می کرد. به هر حال، نشریه ای به نام« طارق » ازسوی سازمان آزادی بخش اسلامی افغانستان، منتشر می شد. (1) بعد از چندی، سازمان آزادی بخش اسلامی افغانستان منحل شد و گردانندگان آن دو باره به جمعیت اسلامی افغانستان، پیوستند و در اطراف آقای احمد شاه مسعود در شورای نظار ، جمع شدند و به مقام های بالایی در رهبری شورای نظار و با استفاده از اعتبار آن شورا در دولت دست یافتند. چنانچه داکتر عبدالرحمان اشرف، دارای سابقه ی مائوئیستی، معاون احمد شاه مسعود، در شورای نظار بود که از طریق جناح ظاهر شاه، در کنفرانس بن، به مقام وزارت هوانوردی و توریزم دست یافت و در همین زمان، احتمالاً در یک تصفیه ی درون گروهی مائوئیست ها ، به ظاهر توسط حاجیانی که از نا بسامانی وزارت مذکور در انتقال حجاج به مکه ی مکرمه به ستوه آمده بودند کشته شد.

/ 0 نظر / 9 بازدید