شاخص‌های اصلی و جایگاه جهانی ترکیه در سال 2023 میلادی

مرکز تحقیقات استراتژیک

نویسنده: دکتر حمیدرضا برادران شرکاء
--------------

چکیده
جمهوری ترکیه با ارزش افزوده اقتصادی خود که در طول تاریخ 81 ساله مرتباً پیشرفت داشته است، موفق شد تا به مقام هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان دست پیدا کند. ولی نتوانسته است در زمینه توسعه اقتصادی، اجتماعی و توسعه انسانی به همین مقام برسد. از این جهت بسیار ضروری است که ترکیه تلاش کند تا سطح توسعه خود را بالاتر ببرد.

هدف اصلی ترکیه تبدیل شدن به کشوری پیشرفته در سال 2023 میلادی است. به این منظور باید از هم‌اکنون برای حدود بیست‌سال برنامه‌ریزی کند و اهداف و سیاست‌ها را تعریف نماید. این مستلزم یک روش استراتژیک درازمدت است. شرایط اقتصادی و سیاسی در بیست و پنج سال گذشته نیاز و توانایی ترکیه برای تفکر استراتژیک برای درازمدت را محدود ساخته بود، اما باعث شد این کشور در کوتاه‌مدت تفکر و زندگی عمل‌گرایانه داشته باشد. برنامه‌های توسعه پنج‌ساله و ساختارهایی که روند موجود را تأیید می‌کردند، نتوانستند به آن نیاز پاسخ دهند.

بر اساس پیشرفت‌های اخیر در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی و با فرض این که روند طبیعی‌سازی[1] ادامه می‌یابد، می‌توان فرض کرد که نیاز و توانایی تفکر درازمدت در ترکیه بیشتر احساس خواهد شد. به ویژه در این زمان در ابتدای قرن 21 و زمانی که ساختار جدیدی از سیاست، امنیت و اقتصاد در عرصه جهانی آغاز شده است، نیاز ترکیه به برنامه‌های استراتژیک درازمدت افزایش می‌یابد.

مطالعه حاضر در مورد آمارهای حیاتی[2] و وضعیت جهانی ترکیه در سال 2023 با هدف برآورده ساختن این نیاز تهیه شده است. این مطالعه پیش‌بینی‌هایی در زمینه شاخص‌های اصلی اجتماعی و اقتصادی ترکیه و جایگاه جهانی آن ارائه می‌دهد. به طوری که بتواند بیست‌سال آینده را تحت پوشش قرار دهد.

این مطالعه دو ویژگی اصلی دارد: اول این که شامل پیش‌بینی[3] می‌شود نه حدس و گمان[4]. به عبارت دیگر پیش‌بینی‌های مرتبط با آینده بر این فرض ساخته نشده‌اند که روال کنونی ادامه یابد. بلکه تغییرات لازم در روند کنونی از طریق ساختارسازی برای آینده معین شده‌اند. ویژگی مهم دوم این است که این مطالعه بر اساس ایجاد انطباق کامل بین ساختارهای جهانی و پیش‌بینی شرایط ترکیه و همچنین انطباق کامل بین سیاست، امنیت، اقتصاد و علوم اجتماعی بنا شده است.

پیش‌بینی‌های اصلی این مطالعه برای سال 2023 شامل موارد زیر می‌شوند:

ارتقاء ترکیه به سطح یک کشور توسعه‌یافته؛ انطباق[5] ارزش افزوده اقتصادی، جمعیت، تجارت، توسعه انسانی و فن‌آوری با شرایط جهانی از طریق ارتقای آنها؛ و ساختن جایگاه جهانی ترکیه بر مبنای مدل ترکیه چندجانبه[6].
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. Normalization
[2]. Vital Statistics
[3]. Forecast
[4] . Guess Work
[5] . Compatible
[6] . Multilateral

متن مقاله

/ 0 نظر / 28 بازدید