اسرائیل در آئینه تاریخش

این روشنفکران ( تاریخ دانان، جامعه شناسان، فیلسوفان،داستان نویسان، روزنامه نگاران، سینما گران، هنرمندان و غیره ) با هم رنگ نشدن باجماعت، پس از جنگ شش روزه در ١٩۶٧ راه را گشودند. بدین معنی که اشغال، مقاومتفلسطینی ها، به قدرت رسیدن راست ملی گرا و مذهبی در ١٩٧٧، نفوذ روز افزون ساکنانشهرک های استعماری و خاخام های توسعه طلب و شدت تنش ها میان روحانیون یهودی و لائیکها بر اختلافات بیشتر دامن زد. میشل ورشاوسکی یکی از رهبران شاخه رادیکال جنبش صلحمی گوید: «مذهبیون هنگامی که از تل آویو صحبت می کنند، اغلب می گویند سودوم وگومورا، در حالی که از نگاه لائیک ها، بیت المقدس مثل تهران آیت الله هاست».

صلح با مصر در سال ١٩٧٩، امید یک مصالحه کلی را درمردم برانگیخت، ولی با تجاوز به لبنان در سال ١٩٨٢، امیدها به یاس گرائید. افکارعمومی اسرائیل، این جنگ را به مثابه اولین جنگ تهاجمی اسرائیل تلقی کرد، جنگی کهانگیزه اش استدلالاتی بودند که بعد ها دروغ از آب درآمدند. سازمان آزادی بخش فلسطین (ساف – PLO) که مناهیم بگین و آریل شارون بدنبال انهدامش بودند، بر خلاف ادعای دولتاسرائیل، کوچکترین تحریکاتی نکرده بود. حتی ساف نشانه هائی مبنی بر تمایلش برای پیشگرفتن راه مصالحه نشان می داد. به هر حال، این سازمان موجودیت دولت یهود را به خطرنمی انداخت. در آن دوره، بسیاری از مردم اسرائیل با مشاهده شدت فوق العاده خشونتارتش آن کشور و نیز از شمار گزاف قربانیان در بین غیر نظامیان فلسطین و لبنانی،احساس شرم کردند. نقطه اوج این اعمال، ضربه هولناک صبرا و شتیلا بود که د ر مقابلچشمان واحدهای ارتش اسرائیل و با آگاهی آنان رخ داده بود.

آن گاه حوادث بی سابقه ای رخ دادند: در حدود چهارصدهزار نفر در یک تظاهرات اعتراضی در تل آویو شرکت کردند؛ پانصد افسر و سرباز از خدمتفرار کردند؛ افرادی که از خدمت در ارتش خودداری کردند، ابتدا در لبنان و سپس درسرزمین های اشغالی، جنبش رفوزنیک ها* را بوجود آوردند. نظریه «پاکیزگی اسلحه ها»،که دولت یهود از زمان پیدایش به آن می بالید، بشدت آسیب دید.

تاریخ دانان جوان، خواسته یا نا خواسته، این شعار رابی اعتبار ساختند. پس از آزاد ی مراجعه به اسناد رسمی در سال ١٩٧٨، سی سال پس ازحوادث مورد نظر، همان طوری که قانون اسرائیل اجازه می دهد، آنان کشف کردند که رفتارنیروهای مسلح یهودی، چه پیش از جنگ ١٩۴٨ و چه در طول آن، با تصویر بی آلایشی کهتبلیغات ارائه می داد، فاصله بسیار داشت. اولین کسی که به اتکای اسناد رسمی جزوه ایمنتشر کرده و در آن «هفت اصل اسطوره ای» را که طی چند دهه برای گمراهی افکار عمومیبکار رفته بود، تشریح کرد، سیمها فلایان یکی از رهبران حزب چپ گرای ماپام بود (١). او تا زمان مرگش یک صهیونیست آتشین باقی ماند.

«یهودی کردن فلسطین تا آن حدی که آمریکا، آمریکائی و انگلستانانگلیسی است»

کتابی که دومینیک ویدال (با همکاری سباستین بوسوآ) نوشته است، نتیجه گیری های کسانی را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد که مرتبا بنام «تاریخ دانان جدید» از آنان یاد می شود. (٢).

این تاریخ دانان، نخستین پژوهشگرانی بودند که پس ازایجاد دولت اسرائیل، بررسی خود را نه مثل پیشینیان خود بر پایه اطلاعات دست دوم،بلکه بر اسناد انکارناپذیر موجود در بایگانی های هیئت دولت، ارتش، پالماخ (نیروهایضربتی)، سازمان های صهیونیستی، یادداشت های روزانه نخست وزیر و وزیر دفاع و از جملهداوید بن گوریون متکی کردند.

این کتاب شرایطی را بررسی می کند که به جنگ علیه ارتشهای عرب منتهی شد و نقش دست کم ناروشن بن گوریون را به شدت نکوهش می کند و سپس فصلیرا به بنی موریس سردسته «تاریخ دانان جدید» اختصاص می دهد. کتاب به دلیل شکافی کهبین تعهد یک تاریخ دان تشنه حقیقت و مواضع کنونی سیاسی متمایل به راست افراطیاسرائیل وی وجود دارد، به بنی موریس «اسکیزوفرن» لقب داده است. او سرانجام، آخریناثر ایلان پاپه، تحت عنوان «پاکسازی قومی فلسطین» را زیر ذره بین می برد. کتاب پاپهچنان جنجالی – البته در پی جنحال های دیگر- برانگیخت که او مجبور شد از دانشگاهحیفا استعفا داده و برای تدریس در یک دانشگاه بریتانیا به آن کشور مهاجرتنماید.

پاپه اولین روشنفکر مخالف نیست که برای فرار از ، بقولخودش، جو خفقانی که برای «طاعونیانی» چون اوساخته اند، مجبور به مهاجرت می شود. باوجود این، رد کردن نوشته های او امر ساده ای نیست، بویژه که او بیش از پیشینیان خودبه نقل جزئیات پرداخته است. در واقع تاریخ نویس شهر حیفا به اسناد جدیدی دسترسییافت که از شصت سال پیش در بایگانی های اسرائیل خوابیده بودند. (ونه چهل سال، همچونبیشتر همکاران پیش از او). او همچنین به آثار تاریخ نویسان فلسطینی استناد کردهاست. اغلب آن ها شاهدان عینی حوادث بودند. او شهادت افرادی را جمع آوری کرده است کهازجان بدر بردگان پاکسازی قومی بودند. این امر تا کنون بصورت حیرت آمیزی از طرفهمکاران وی نادیده گرفته شده بود. آنان یا در اثر سوء ظن یا حتی پیش و پا افتاده تراز آن، در اثر عدم آشنائی به زبان عربی، شهادت های با اهمیتی را نا دیده گرفتهبودند که بدلیل امتناع دول عرب برای گشودن بایگانی خود به روی پژوهشگران تا کنون،از اهمیت خاصی برخوردارند.

در تحلیل نهائی میتوان دریافت که اختلافات میان ایلانپاپه و بنی موریس اساسی نیستند. پیش از هر چیزی، هرکدام از آنان تاکید می کند که برخلاف روایت رایج، جنگ ١٩۴٨، نبرد «داوود علیه گولیات» نبود، چرا که نیروهای نظامییهودی، آشکارا از نظر نفرات و تجهیزات نظامی برتر از دشمنانش بود. در شدیدترین زمانجنگ داخلی یهودی فلسطینی، تنها چند هزار رزمنده فلسطینی با تجهیزات ناقص وجود داشتکه با داوطلبان عرب ارتش آزادی بخش فوزی القاوقجی تقویت می شدند. همین طور، هنگامیکه در ١۵ مه ١٩۴٨، ارتش های دول عرب دخالت کردند، افراد آنان کمتر از نیروهایهاگانا بود. تازه نیروهای هاگانا مرتبا تقویت می شدند. علاوه بر آن، هر دو تاریخدان تایید می کنند که ارتش های عربی در آستانه شکست (و برخی با اکراه) فلسطین رااشغال کردند و نه آن طوری که ادعا می شود «برای نابودی دولت جوان یهودی»، چرا که بهناتوانی خود در این مورد آگاه بودند. بلکه حمله آنان برای جلوگیری از این بود کهاسرائیل و ماوراء اردن «تبانی » کرده و سرزمین اختصاص یافته برای فلسطینیان در قطعنامه ٢٩ نوامبر ١٩۴٧ سازمان ملل، را بین خود تقسیم کنند (طبق اظهارات آوی شلائیم،تاریخ دان).

در همان فوریه ١٩۴٨، سه ماه پیش از جنگ اسرائیل-اعراب،بن گوریون به موشه شارت نوشته بود که «من تردیدی ندارم که ما می توانیم سراسر خاکفلسطین را اشغال کنیم». این درست چند هفته پیش از تحویل سلاح های فراوان توسط شورویاز طریق پراگ بود. اما، این امر مانع نشد که بن گوریون بی وقفه اعلام کند کهاسرائیل در خطر تهدید «هولوکاست دوم» قرار دارد.

ایلان پاپه تعریف می کند که «پدر» دولت یهود سرشار ازنشاط پیروزی های بدست آمده، در همان اولین هفته جنگ در یادداشت های خصوصی اش مینویسد: «ما یک دولت مسیحی در لبنان مستقر خواهیم کرد (...) یکپارچگی ماوراء اردن رابه هم خواهیم زد، پایتخت آن کشور را بمباران و ارتشش را نابود خواهیم ساخت (...) سوریه را به زانو در خواهیم آورد (...) و برای انتقام نیاکان مان که در عهد عتیقمورد ستم مصری ها و آشوری ها واقع شدند، نیروی هوائی ما به پورت سعید، اسکندریه وقاهره حمله خواهد کرد.

به همان ترتیب، بنی موریس و ایلان پاپه افسانه ای راکه رهبران اسرائیل با ظرافت پرداخته بودند، متزلزل کردند. بر پایه این افسانه، گویافلسطینی ها بدنبال فراخوان مقامات مسئول و رادیوهای عربی، داوطلبانه خانه هایشان راترک کرده اند. (برنامه های رادیوئی که کاملا ساخته و پرداخته کامل دستگاه هایتبلیغاتی اسرائیل است، همان طوری که نوار موجود در بی بی سی گواه آن است.). برعکس،هر دو تاریخ دان، مطلبی را که از پایان سال های دهه ١٩۵٠ محرز بود، تایید کردند: بدین معنی که همان مقامات اسرائیلی بودند که با استفاده از شانتاژ، تهدید، ترور وخشونت مسلحانه برای اخراج آنان از زمین هایشان، فلسطینیان را وادار به کوچکردند.

باوجود این، این دو تاریخ دان، در مورد محتوای ایناخراج ها اختلاف سلیقه دارند. بنی موریس این امر را بخشی از «خسارات جانبی» میداند؛ او توضیح می دهد که «در زمان جنگ همچون جنگ باید رفتار کرد» و سپس با نوعیوقاحت اضافه می کند که بن گوریون می بایست اخراج ها را تا آخرین نفر فلسطینی هاادامه می داد. آن گاه که بنی موریس صحبت از مهاجرتی می کند که زائیده جنگ بوده و نهیهودیان و نه اعراب، چنین نیتی نداشتند، ایلان پاپه نشان می دهد که پاکسازی قومیبرنامه ریزی و سازماندهی شده بود تا خاک اسرائیل را گسترش داده و «یهودی کردن» رااعمال کنند.

و به دلیل اولی، در حالی که رهبران صهیونیست ظاهرانقشه سازمان ملل را پذیرفته بودند، در واقعیت آن را غیر قابل تحمل ارزیابی میکردند. پیرو چند سند موجود در بایگانی ها و نیز یادداشت های بن گوریون، تایید آن هافقط تاکتیکی بود.

مسلم است که بیش از نیمی از خاک فلسطین به یهودیانداده شد و قرار بود که بقیه به اعراب بومی تعلق گیرد، در حالی که جمعیت اعراب دوبرابر یهودیان بود. با این همه – و ریشه همه دردسر ها همین جاست- به دیده آنان،سرزمین های مورد نظر برای دولت اسرائیل، برای پذیرش میلیون ها مهاجری که رهبران بهانتقال شان به فلسطین امیدوار بودند، تنگ بود؛ بدین ترتیب، چهار صد و پنج هزار عربفلسطینی، می بایست با ۵۵٨ هزار یهودی همزیستی کنند. و در آن صورت یهودیان ۵٨ درصدجمعیت دولت آینده یهودی را تشکیل می دادند. بدین ترتیب، صهیونیسم در خطر ازدست دادندلیل وجودی اش قرار می گرفت: پیرو فرمول حییم وایزمن، نخست وزیر بعدی اسرائیل«یهودیکردن فلسطین ، به همان میزانی که آمریکا، آمریکائی و انگلستان، انگلیسی است» موردنظر بود.

به همین دلیل است که «انتقال» اعراب بومی به خارج ازمرزها (انتخاب واژه «انتقال» خود یک حسن نظر است!) ، بر روح وجان رهبران صهیونیستسنگینی می کرد. و آنان در این مورد و اغلب در پشت درهای بسته به مجادلات طولانیپرداختند. بلافاصله از اواخر قرن نوزدهم، تئودور هرتصل به سلطان عثمانی پیشنهاد کردکه با اخراج فلسطینی ها زمین را برای استعمار یهود آماده سازد. در سال ١٩٣٠، وایزمنتلاش کرد که حکومت بریتانیا، قدرت دارای قیمومت فلسطین را به این کار قانع سازد. درسال ١٩٣٨، پس از این که کمیسیون بریتانیائی به ریاست لرد پیل پیشنهاد ایجاد خردهدولت یهود همراه با انتقال اعراب را مطرح کرد، بن گوریون در جلسه کمیته اجرائیآژانس یهود اعلام نمود: «من با انتقال اجباری موافق هستم و این تصمیم به هیچوجهغیراخلاقی نیست». گویا قراربود که جنگ ١٩۴٨، فرصت طلائی را برای انجام طرحش دراختیار او بگذارد. بدین ترتیب که او شش ماه پیش از دخالت ارتش های عرب، با تهاجمیعلیه اهالی بومی، آنها را ریشه کن می ساخت. ایلان پاپه فاش می سازد که او برای نیلبه این هدف، فهرستی از تمام روستاهای عرب با اطلاعات کافی در مورد وضع جمعیت شناحتیو اقتصادی و نیز سیاسی و نظامی تهیه کرده بود. آژانس یهود از سال ١٩٣٩ شروع به تهیهاین فهرست کرد و در طول سال های دهه ١٩۴٠، مرتبا آن را به روز می کردند.

ایلان پاپه روش هائی را که نیروهای نظامی یهودی بکاربردند، دقیقا بررسی می کند. مرور آن، مو بر تن آدمی راست می کند. حتی اگر این روشها به خشونت هائی که طی پاکسازی قومی خلق های دیگر از دوران باستان به این سو،شباهت دارد. ارزیابی تاریخ دان خیلی گویا ست. در طول چند ماه، چند ده کشتار و اعدامدسته جمعی به وقوع پیوسته است؛ از یک هزار روستای [فلسطینی]، پانصدو سی و یک روستانابود شد یا دچار تغییرات شدند تا برای جذب مهاجران یهودی آماده باشند؛ یازده حوزهشهری که دارای جمعیت مختلط بودند، از اهالی عرب تخلیه شدند... در نیمه های ژوئیه١٩۴٨، به فرمان بن گوریون، همه جمعیت فلسطینی شهرهای رمله و لیده از زن و مرد، کودکو پیر که به هفتادهزار نفر می رسیدند، بزور سرنیزه و در مدت چند ساعت رانده شدند. خاطرات اسحاق رابین که بعدها به نخست وزیری اسرائیل رسید (و در گذشته سانسور شدهبود)، و در آن زمان افسر ارشد و در کنار ایگال آلون مسئول عملیات بود، شاهد اینواقعیت است. تعدادی از آنان، که به سوی مرز ماوراء اردن رانده شده بودند، در اثرفرسودگی و گرسنگی در راه به هلاکت رسیدند. در ماه آوریل، در یافا، پنجاه هزار اهالیعرب نیز دچار سرنوشت مشابهی شده و مجبور به فرار شدند. توپخانه ایرگون و امکانارتکاب کشتارهای تازه تر، آنان را به وحشت انداخته بود. شخص بنی موریس نام آن را «عامل دهشت» گذاشته بود.

این جنایات بیش از اندازه غیرقابل توجیه است زیرا کهبنا بر اعتراف بن گوریون، شمار زیادی از روستاهای عرب، اعلام کرده بودند که دربرابر تقسیم فلسطین مقاومت نخواهند کرد و حتی برخی معاهده ترک مخاصمه با همسایگانیهودی خود بسته بودند. مثال بارز آن دهکده دیر یاسین است که به رغم وجود چنینمعاهده ای، نیروهای مسلح چریکی ایرگون و لهی قسمت اعظم اهالی را کشتار کردند و پیروگفته فلاپان، این کار با موافقت ضمنی ارتش «منظم» یهودی یعنی هاگانا انجامگرفت.

با بر ملائی حقیقت درباره بی عدالتی های ١٩۴٨، «تاریخ دانان جدید» به آرمان صلح خدمت می کنند.

/ 0 نظر / 11 بازدید