هویت جمعی و همگرایی اروپایی

مرکز تحقیقات استراتژیک

نویسنده: محمود واعظی

چکیده

کوشش اصلی این مقاله، بررسی، تحلیل و بسط و نسبت میان دو مقولة هویت جمعی و همگرایی اروپایی است. بنا به باور نگارنده، با توجه به قرار گرفتن گسترش جغرافیایی و توسعة نهادی در صدر اولویت‌های اتحادیة اروپا از ابتدای دهة 1990 به این سو، مفهوم هویت جمعی و نیز شکل‌گیری آن به یکی از پیش شرط‌های اصلی تعمیق همگرایی اروپایی تبدیل شده است. مقاله حاضر، پس از معرفی ابعاد نظری مفهوم هویت جمعی و بیان لزوم توسعة آن، به معرفی و تحلیل دیدگاه‌های مختلف در زمینه هویت جمعی اروپایی و تنگناهای فراروی این اتحادیه در این زمینه می‌پردازد.

متن مقاله

/ 0 نظر / 31 بازدید