انقلاب اسلامى از منظر مـقام معظم رهبرى

 

مفهوم انقلاب اسلامى

نخستین گام در مطالعه هر پدیده، تبیین مفهومى آن است. شاید به تعداد اندیشمندانى که در مـورد انـقـلاب قلم زده اند، تعاریفى از انقلاب ارائه شده باشد. این تعاریف کم و بیش وجوه اشتراک و اختلاف نسبت به یکدیگر دارند و هر یک از آنها زاویه اى از زوایاى انقلاب را آشـکـار مـى سـازد. آنـچه مسلم و قطعى است این که بر روى هیچ تعریف مفهومىِ رضایت بخش و مورد پذیرش عموم، اتفاق نظر وجود ندارد.

در کـالبـدشـکـافـى تـعـاریـف انـقـلاب بـه مـؤ لفـه هـایى نظیر دگرگونى بنیادین و ساختارى، تغییر نهادها، جابه جایى نخبگان، خشونت و بى نظمى و... برمى خوریم که بـر اسـاس تـحـلیـل انـقلاب هاى جهان، در تعریف انقلاب جاى گرفته اند. وقوع انقلاب اسلامى ایران که یکى از بزرگ ترین پدیده هاى تاریخ در قرن بیستم بوده و در زمره مهم ترین جنبش هاى سیاسى ـ اجتماعى به شمار مى آید، تعاریف موجود و نیز نظریه هاى انـقـلاب را بـه چـالش کـشـیـد و ضـرورت ارائه تـعـریـف جـدیـدى از انـقـلاب را بـه دنـبـال آورد.

وجه عدم اتفاق نظر در درک مفهومى انقلاب، مربوط به پیچیدگى آن به عنوان یک پدیده اجـتـمـاعـى اسـت کـه به پیچیدگى و ناشناختگى انسان برمى گردد. با این وجود گفتنى اسـت که شاید بتوان از طریق درک اشارت و رمزهاى ضمنى اینگونه دگرگونى ها، به تصورى رضایت بخش از معناى انقلاب دست یافت.

انـقـلاب اسـلامـى خـصـوصـیات منحصر به فردى دارد که آن را از دیگر انقلاب هاى جهان ممتاز مى سازد و مفهوم جدیدى از انقلاب به دست مى دهد. برخى از این خصوصیات از نظر خلف صالح معمار بزرگ انقلاب اسلامى از این قرارند:

1 ـ بـرخـوردارى از پـشـتـوانـه عـظـیـم فـلسـفـه و فـقـه و مـعـارف شـیـعـه در طول هزار سال،

2 ـ انقلاب اجتماعى همه جانبه همراه با تحول بنیادین در زندگى انسان ها،

3 ـ اسـتـوارى بـر پـایـه فـرهـنـگ و اعـتـقـاد و ایـمـان در مراحل اوج گیرى و سازندگى انقلاب،

4 ـ بـهـره مـنـدى از رویـکـرد ارزشـى و هـدف گـیـرى اصـلاح مـفـاسـد جـهـانـى و بـشـرى،

5 ـ حاکم سازى فرهنگ توحیدى به جاى فرهنگ الحادى و استبدادى،

6 ـ شـکـل گـیـرى بـر مـبـنـاى نظم و انضباط انقلابى.

بـا تـوجـه به این خصوصیات است که انقلاب اسلامى یک تفسیر اسلامى و الهى بوده و به معنى زنده کردن دوباره اسلام است؛ چنان که رهبر معظم انقلاب مى فرماید:

انـقـلاب یـک تـفـسـیـر اسـلامـى و الهـى اسـت. مـا انـقـلاب را یـک تـحـوّل اخـلاقـى، فـرهـنـگـى و اعـتـقـادى مـى دانـیـم کـه بـه دنبال آن ها تحول اجتماعى، اقتصادى و سیاسى و آنگاه رشد همه جانبه ابعاد انسان ها مى آیـد. هـمـان طـور کـه در آیـه قـرآن اسـت ((ان الله لایـغـیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم)) هر وقت انسان ها خصلتهاى بد، ضعفها، نقص ها و بى ایمانى هـا را در خـودشـان تـغـیـیـر دادنـد، اوضـاع و احـوال اجـتـمـاعـى آنـهـا تـحـول پـیـدا خـواهـد کـرد. هـیـچ چیز هم جلوگیر آن نخواهد بود. براى شروع این حرکت و تـحـول هـمـگـانـى، انـسـان هـا بـایـد احـساس تکلیف کنند.

 

ضرورت انقلاب اسلامى

بسیارى از صاحب نظران علل وقوع انقلاب اسلامى در ایران را بررسیده اند و به نحوى کوشیده اند تا یکى از نظریه هاى ابراز شده از سوى اندیشمندان غربى درباره انقلاب را بـر انـقـلاب اسـلامـى تـطـبیق نمایند. آنان ضرورت وقوع انقلاب اسلامى را بیشتر در عـوامـلى نـظـیـر مـدرنـیـزاسـیـون، تـوطـئه ى خـارجـى، اقـتـصـاد و مـسـائل سـیـاسـى، اجـتـمـاعى، فرهنگى و مذهبى دانسته اند. در حـالى که با کالبدشکافى دقیق انقلاب اسلامى ایران به تطبیق ناپذیرى این نظریات بر آن حکم خواهیم نمود.

در دیـدگـاه مقام معظّم رهبرى، انقلاب یک ضرورت طبیعى بر اساس سنّت هاى الهى بود. تـوضـیـح ایـنـکـه؛ نـظـام هـسـتـى بـه عـنـوان مـظـهـر و تـجـلّى اراده و مـشـیـّت الهـى، مشمول قوانین و سنّت هایى است که نه تغییرپذیرند و نه جایگزین بردار. بـشـر چـه بـخـواهـد و چـه نـخـواهـد و قدرتمندان چه راضى باشند و چه نـبـاشـنـد، این سنّت ها تحقق مى پذیرند. یکى از این سنّت ها تجلّى حق و پیروزى آن بر بـاطـل اسـت. یـعـنـى جـریـان هـسـتـى و اداره امـور عـالم و نـیـز اعمال اختیارى انسان باید با تدبیر الهى و متکى بر معرفت صحیح اداره شود تا سعادت او تـاءمـیـن و تـضـمـیـن گـردد.

بـنـابـر ایـن اگـر روزى جـامـعه اسلامى که نماد جریان حق است منحرف شود و به جایى بـرسـد کـه هـم مـردم بـه فـسـاد کـشـیـده شـونـد و هـم حکومت ها فاسد گردند و در نتیجه جابجایى خوب و بد، معروف و منکر و حق و باطل در عرصه حیات اجتماعى صورت گیرد، خداوند شرایط را به گونه اى محقق مى سازد که گروه خداپرستان و مؤ منان قیام کنند و جامعه را از فساد به صلاح برگردانند؛ همان طور که حادثه عظیم عاشورا در تاریخ اسلام از مصادیق روشن آن است. مقام معظم رهبرى با توجه به این سنت الهى است که مى فرماید:

مـن احـساس مى کنم که انقلاب اسلامى یک ضرورت بود براى اسلام. یک نیاز بود براى مسلمین. سنّت الهى بود براى حفظ دین و حفظ احکام الهى. مطلب بعدى این است که انقلاب اسـلامى یک حادثه تاریخى است نه یک حادثه منطقه اى. اساساً انقلاب، هر انقلابى در جـغـرافـیـاى انسانى مثل زلزله و آتشفشان در جغرافیاى طبیعى است. زلزله و آتشفشان از لحـاظ اصل بروز ناشى از تکاثف انرژى هاى مختلف طبیعى است. انقلاب هم در جغرافیاى انسانى، ناشى از انباشته شدن انرژى هاى انسانى و انفجار این انرژى هاست.

بـر اسـاس ایـن قـانـون الهـى بـود کـه اوضـاع و احـوال جـهـانـى و نـیـز اوضـاع و احـوال تـاریـخـى کـشـور ایـران اقـتـضـا مـى کـرد ایـن تـحـول عـظـیـم رخ دهـد و نـظـام سـلطـنـتـى بـه نـظـام الهـى و مـردمـى تـبـدیـل شـود، یـعـنـى نظامى بر پایه ارزشهاى معنوى که دنیا در نهایت درجه از آن دور بـود، بـه وجـود آیـد. دنـیـایى که غرق در مادى گرى و فساد و فحشا شده و معنویتش ضعیف و ضـعـیف تر شده بود، هرگز باور نمى کرد و نمى کند که بتوان انقلابى بر مبناى حکم خـدا بـه وجـود آورد. امّا این معجزه در ایران رخ داد و پایگاه نجات دنیا از فساد و تباهى و رنـجـهـاى روحـى شـد و چـنـان شـد کـه مـسـتـضـعـفـان جـهـان، آمـال و آرزوهـاى خـود را در آن قـابـل تـحـقـق یـافـتـنـد.

بـراى تحقق وعده الهى که پیروزى اسلام بر همه کفر و الحاد و پیروزى ارزشهاى الهى بـر هـمـه مـادى گـرى هـاى کـوتـه نظرانه است، ضرورت داشت اسلام خودش را در عصر غربت دین بنمایاند

و در عـرصـه حـیـات اجـتـمـاعـى بـشـر مـطـرح سـازد. از ایـنـجـا بـود کـه خـداى مـتـعـال چـنـیـن مـقدّر کرد که این کار به دست یکى از شایسته ترین و برترین بندگانش عملى شود و شد.

بـر پـایـه این سنّت الهى گرچه قدرتمندان و زورمداران جهان در مسیر دستیابى انقلاب بـه اهـدافـش سـنـگ انـدازى و مـانـع تـراشـى مـى کـنـنـد، ولى بـه فـضـل الهـى اگـر مـردم شـریـف ایـران ایـمـان را بـا عـمـل صـالح قرین سازند، هیچ قدرتى یاراى مقاومت در برابر آنان را ندارد و چنین ملّتى قـله هـاى مرتفع عزّت و افتخار را یکى پس از دیگرى فتح خواهد کرد. زیرا در کار خـدا طـفـره نـیـسـت و طـبـیـعـت و فـطـرت عـالم ایـن اسـت کـه بـه سـمـت کـمـال بـرود. بـه هـمین دلیل است که رهبر و ملت ایران، توحید، معنویت و دین دارى را که شعار انقلاب حضرت مهدى (عج) است، شعار انقلاب اسلامى قرار داده و آن را زمینه و مقدمه اى بـراى انـقـلاب حـضـرت مـهـدى (عـج) مـى دانـنـد. شـکـى نیست، چون این انقلاب بر طبق سنّتهاى الهى است، با صبر و توکّل به خدا پیش مى رود و به اهداف خود نیز خواهد رسید.

حـاصـل کـلام ایـنـکه انقلاب اسلامى بر اساس یک ضرورت طبیعى و تاریخى و مبتنى بر قـواعـد و سـنـن الهى به وقوع پیوست و بر اساس همین قاعده نیز به راه خود ادامه خواهد داد. مقام معظم رهبرى مى فرماید:

انـقـلاب مـا و حـرکـت مـا اسـلامى است. از جهت دیگر براى مردم دنیا امروز بسیار مى تواند آمـوزنـده بـاشـد و بـه عـنـوان یـک تـجربه ملموس و عملى مطرح بشود. انقلاب ما از باب انـطـبـاق بـا سـنت هایى که در قرآن براى نهضت ها و تحولات جهانى و تحولات اجتماعى ذکـر شـده، از جـهـت انـطباق با این پیشگویى هاى قرآن و قوانینى که ذکر مى کند و سنن الهـى نـیـز اسلامى است. تفسیر و تحلیل قرآن نسبت به تحولات اجتماعى عمیقاً مغایر با تحلیل و تفسیرى است که مکاتب مادى ذکر مى کنند. در قرآن کریم براى تحولات مادى یک اصـول و نـقـاط عـطـف و انـگـیـزه هـا و اهرم ها و عوامل دیگرى ذکر شده، غیر از آنچه که در تـحـلیـل هـا و تـفـسـیـرهاى مادى وجود دارد. ما نگاه مى کنیم مى بینیم عیناً آنچه در انقلاب ما اتـفـاق افـتـاد مـنـطـبق بر همین تفسیرها و تبیین هاى الهى است که سنن آفرینش را براى ما بـیـان مـى کـنـد.

 

الگوى انقلاب اسلامى

قـبـل از وقوع انقلاب اسلامى ایران با توجه به حاکمیت دو تفکر اومانیسم و ماتریالیسم در جـهـان، چـنـان القـا مـى شـد کـه نـظـام هـاى حکومتى منحصراً باید به یکى از دو شیوه لیبرال دموکراسى یا سوسیال دموکراسى باشد و چنانچه انقلابى در جهان رخ دهد، چاره اى جـز اتـکـا بـه تفکر اومانیسم و یا ماتریالیسم نداشته و باید تحت حمایت یکى از دو بـلوک شـرق یـا غـرب بـاشـد. بـر این اساس بسیارى از نظریه پردازان انقلاب بر آن بـودنـد کـه انـقـلاب اسـلامـى ایـران را در چـارچـوب یـکـى از ایـن دو تـفـکـر تحلیل نمایند در حالى که انقلاب اسلامى هم در تاءسیس و پیروزى و هم در اهداف و سیر حرکت خود، جداى از این دو تفکر بود. بلکه چالشى علیه نظام اختاپوسى سرمایه دارى دنـیـا از یـک طـرف و نـظـام الحـادى مـارکـسـیـسـتـى از طـرف دیـگـر بـود و چـون مـسـتـقـل بـود بـا هـیـچ کـدام کـنـار نـیامد.

در حـقـیقت انقلاب اسلامى در عصر غربت دین که دین به عنوان مخدّر جامعه معرفى مى شد، بـه وقـوع پـیـوسـت و شـعـار ضـرورت مـهـنـدسـى دین در حیات فردى و اجتماعى بشر را سـرلوحـه خـویـش قـرار داد و الگوى خود را بعثت پیامبر(ص) در صدر اسلام و رسالت خـود را نـیـز رسـالت انـبـیاء معرفى کرد. همان گونه که اسلام، یک مکتب و طرحى براى زندگى و اساساً یک انقلاب است، بالطبع انقلابى که متکى به آن باشد، خاصیتش نیز خـاصـیـت اسـلام اسـت. نـظـر بـه الگـوپـذیرى انقلاب از بعثت پیامبر اعظم (ص)، رهـیافت شباهت جویى بین این دو، ما را به یگانه و منحصر به فرد بودن انقلاب اسلامى در دوران معاصر رهنمون مى سازد. مقام معظم رهبرى مى فرماید:

عـین همین بعثت با یک تفاوت در جامعه ما و در زمان ما به وجود آمده است، آن تفاوت این است کـه بـعـثـت آن روز به معناى بیدار شدن یک انسان و پیغمبر شدن او بود و در بعثت امروز دیـگـر رسـالت در آن نیست بلکه بعثتى در راستاى بعثت پیغمبر است؛ یعنى همینطور که پـیغمبر اسلام وقتى مبعوث شد جامعه زمان خودش را بیدار کرد. ما امروز یک بار دیگر با نـداى پـیـامـبـر، بـا فـریـاد بـعـثـت رسـول گـرامـى بـیـدار شـدیـم.

در تحلیل نهضت انبیاء روشن مى شود که پیامبران سه وظیفه عمده به عهده داشتند؛

الف ـ تعلیم معارف، جهان بینى، مقررات و احکام الهى،

ب ـ تربیت و تزکیه مردم و رشد دادن و شکوفا ساختن استعدادهاى آنان براى اداره خویش،

ج ـ مدیریت بالفعل جامعه و تشکیل و اداره نظام حکومتى.

مـا نیز بر طبق حکم الهى امروز چنین الگویى را براى خود برگزیده ایم و انقلابمان را مـنـطـبـق بـر حـرکـت اسـلامـى صـدر اسـلام مـى دانیم و شـک نـداریم که انقلاب اسلامى مثل بعثت و پیام نبوت منطبق با قوانین آفرینش و خواست و اراده الهـى اسـت و مـلت رشـیـد ایران در مبارزه خود چونان مسلمانان صدر اسلام با ایثار و فـداکـارى هـمـان هدف را تعقیب کرده و خط بعثت آنان بر خط کفر و الحاد و طغیان و شیطنت بـه پـیروزى مى پیوندد و پیروزى حق بر باطل آشکار مى شود.

مقام معظم رهبرى معتقدند امام راحل (ره) براى حیات دوباره اسلام درست همان راهى را پیمود کـه رسـول اعـظـم (ص) پـیـمـودنـد و فـلسـفـه انـقـلاب نـیـز هـمـان حـرکـت نـبـوت هـا در طول تاریخ براى حمایت از مستضعفان و کوبیدن گردن کشان و سلطه گران و طاغوت ها بـه سـنـگ اسـت. ایشان وجوه شباهت فراوانى را میان انقلاب اسلامى ایران و صدر اسلام در زمـیـنـه هـاى دوران تـبـلیـغ، کادرسازى، مبارزه، جنگ ها، شهدا و جانبازان، مخالفین و تـرفندهاى آنها و... یادآور مى شود که حاکى از الگوپذیرى انقلاب ما از صدر اسلام و انقلاب پیامبر(ص) است.

 

پیام انقلاب اسلامى

هـر انـقلابى نظیر زلزله یا آتشفشان تاءثیرات کم و بیش منطقه اى و بین المللى دارد و بـراى ایجاد عمق استراتژیک خود، پیامى را عرضه مى کند. هر چه پیام انقلاب پرجاذبه تر باشد، انسان هاى بیشترى به پذیرش و حمایت و الگوپذیرى از آن روى مى آورند. انـقلاب اسلامى ایران که امتیاز اساسى اش، اتکاى به جهانبینى اسلامى بود، در زمانى بـه وقـوع پـیـوسـت کـه حـرکـتـهـاى لیبرالى و سوسیالیستى جاذبه خود را از دست داده بودند. گرچه بسیارى از روشـنـفـکـران چـپ گـرا همچنان القا مى کردند که تنها ایدئولوژى بسیج کننده ملت ها، مارکسیسم است.

انـقـلاب اسـلامـى مـردم ایـران ایـن پـیـام را بـه دنـیـا عـرضـه کرد که بسیج کننده ترین ایـدئولوژى هـا اسلام است و اسلام مکتبى است که نه تنها توانایى سازماندهى یک مبارزه عـظـیـم را دارد، بـلکـه در دوران پیچیده عصر ماشینى با همه معارضه ها و تضادهایى که سیاستهاى جهانى دارد، قادر به حل مشکلات جامعه و اداره آن بوده و بقا و ماندگارى اش را تـضـمـیـن مـى کـنـد. به عبارت دیگر انقلاب اسلامى ایران، گشودن جبهه تازه اى فراروى همه انسان هاى مظلوم و محرومى است که از نـارسـایـى و نـابسامانى تمدن تحمیلى استعمارى رنج مى برند و شعار نه شرق و نه غـربـى ایـن انـقـلاب، بـیـانـگر نفى هر گونه ظلم و ستم بر بشریت است. بـرخـى از پـیـام هـاى انـقـلاب اسـلامـى را مـى توان به صورت زیر برشمرد:

1 ـ لزوم خـروج انـسـان از یـوغ بـردگـى و بـنـدگـى طـاغـوت و رسـتن از ذلت و خوارى،

2 ـ روى آوردن به عبودیت خدا و رستگارى،

3 ـ برآشفتن در مقابل همه بدى ها و کجى ها و نابسامانى ها،

4 ـ مـبـتـنـى بـودن حـکومت و قدرت سیاسى بر پرهیزکارى، عدالت و حقیقت،

5 ـ ضـرورت دیـن گـرایـى و خـدامـحـورى و نـیز بازگشت از مسیر انحرافى دوران غرور جاهلانه شکوفایى علم.

حـاصـل سـخـن در یـک کـلام ایـن کـه پیام انقلاب، پیام معنویت است، یعنى بشرِ سرگشته امـروز کـه از عـدم تـاءمـیـن نـیـازهـاى بـرتـر و والاتـر و نـدیدن و نداشتن صفا و محبّت و مـهـربـانـى و نـیـافـتـن نـوعـى مـعـرفـت والا بـه سـتـوه آمـده اسـت، بـه دنـبـال مـکـتـبـى اسـت کـه علاوه بر تاءمین نیازهاى مادى، نیازهاى معنوى او را نیز برآورده سـازد و چـون شـاهـد بود هر جایى که این انقلاب نفوذ کرد، معنویت را هم با خود به آنجا بـرد، گمشده خود را در پیام انقلاب اسلامى یافتنى دید. بـنـابـرایـن بـا قـاطعیت مى توان گفت رویکرد دین گرایى حاضر که در اطراف و اکناف جـهـان مـعـاصـر روبـه تـوسـعـه و گـسـتـرش نـهـاده، محصول و ثمره دریافت این پیام است.

 

آرمان و اهداف انقلاب اسلامى

ارزش و اهـمـیـت هـر انـقـلابـى بسته به آرمان و اهدافى است که تعقیب مى کند. بزرگى و کـوچـکـى آرمـان هـا و اهـداف تـا حـدود زیادى تعیین کننده میزان هزینه اى است که براى هر انـقـلابـى بـایـد صرف کرد. هر چه آرمان ها و اهداف یک انقلاب، متعالى تر و پرجاذبه تـر بـاشد، تحمل سختى ها و فشارها در مسیر دستیابى به آنها، آسان تر و شیرین تر خـواهـد بـود. انـقـلاب اسـلامـى ایـران نـیز از ابتدا آرمان ها و اهداف مشخصى را براى خود تـرسـیـم نـمـود و رهـبـر و مـلت از آغاز تا کنون در جهت دستیابى به آنها از هیچ کوششى فـروگـذار نـکـرده انـد. بـرخـى از آرمـان ها و اهداف انقلاب اسلامى به دیدگاه مقام معظم رهبرى عبارتند از:

1 ـ عـدالت خـواهـى،

2 ـ تـربـیـت و تـزکیه انسان و در نتیجه جامعه سازى بر مبناى آن،

3 ـ تشکیل نظام توحیدى و تلاش براى دستیابى به سعادت دنیوى و اخروى،

4 ـ دسـتـیـابى به حیات طیّبه،

5 ـ بـرخـوردارى از رفـاه، امـنـیـت، دانـش، عـزت سـیـاسـى، استقلال اقتصادى و رونق تجارى،

6 ـ حاکمیت اسلام و قرآن در زندگى بشر،

7 ـ تـکـریـم انـسـان و نـفى فقر و فساد و تبعیض و در نتیجه احساس خوشبختى و سعادت،

8 ـ باز گرداندن عزّت اسلامى به مسلمانان.

علاوه بر موارد یادشده، اهداف دیگرى نظیر استقلال، آزادى، رشد معنوى، تعالى مادى، ایجاد محیط امن و باکرامت و... نیز جزء اهداف انقلاب به حساب مى آیند. مقام معظم رهبرى در این باره مى فرماید:

دیـن یک نظام اجتماعى به بشر ارائه مى کند و نه فقط یک سلسله عبادات و عادات. هرچند عـبـادات و عـادات نـیز انباشته از روح زندگى و در جهت همان نظام است و این نظام اجتماعى مـبـتـنـى بـر هـمـان جـهـان بـیـنـى اسـت و سـاخـتـه بـه شکل آن است. آزادى و برابرى انسان ها، عدل اجتماعى، خودآگاهى افراد جامعه، مبارزه با کژى و زشتى، ترجیح آرمان هاى انسانى بر آرزوهاى شخصى، توجه و یاد الهى، نفى سـلطه هاى شیطانى و دیگر اصول اجتماعى نظام اسلامى و نیز اخلاق و رفتار شخصى و تـقواى سیاسى و شغلى، همه و همه ملهم و زاییده آن جهان بینى و برداشت کلى از جهان و انـسـان اسـت. اسـلام، نـظـام هـاى مـبـتـنـى بـر زور و قـلدرى و زایـنـده ظـلم، جـهـل، اخـتـناق، استبداد، تحقیر انسان و تبعیض نژادها، ملت ها، خون ها و زبان ها را رد مى کـنـد و غـلط مـى شـمـرد و بـا هـر آن نظام و کس که به ستیزه نظام اسلامى کمر بندد، با شدت و مقاومت مى ستیزد و به جز آن، با همه انسان ها چه هم کیش و چه ناهم کیش به محبت و مـسـاعـدت امـر مـى کـنـد. بـر چنین پایه ها و با چنان هدف هایى انقلاب اسلامى در ایران پـدیـد آمـد و نـظـام جـمـهـورى اسـلامـى را بـنـا نـهـاد.

 

رمز پیروزى انقلاب اسلامى

شـکـل گـیـرى و پـیـروزى هـر انـقـلابـى بـه مـؤ لفـه هـا و عـوامـل گـونـاگـونـى وابـسـتـه اسـت. بـدیـهـى اسـت بـرخـى عـوامـل وجـه غـالب را بـه خـود اخـتصاص داده و نقش مضاعفى را در پیروزى انقلاب ایفا مى کـنند. به دیدگاه مقام معظم رهبرى، انقلاب اسلامى مردم ایران به نیروى اتحاد، اسلام و اتـکـاى بـه خـدا و نـیـز قـدرت اراده و تـن دادن بـه فـداکـارى و مجاهدت پیروز شده است. بـرخـى از عوامل پیروزى انقلاب عبارتند از:

1 ـ مطابقت انقلاب اسلامى با سنتهاى الهى،

2 ـ ایـمـان عـمـیـق، آگاهانه و راسخ مردم به اسلام ناب،

3 ـ تکیه بر مفهوم واقعى شعار الله اکبر،

4 ـ تـعـظـیـم شـعـائر الهى و اسلامى به ویژه عزادارى ها در محرم و صفر،

5 ـ روشـنـگـرى و فـداکـارى روحانیت اصیل و متعهد به عنوان جلودار نهضت.

در یک کلام مى توان رمز پیروزى انقلاب اسلامى را در ایمان و اعتقاد مردم به اسلام و نیز تسلیم در برابر فرمان خدا و صبر و فداکارى و استقامت در مسیر انقلاب جست وجو نمود.

 

اصول انقلاب اسلامى

نظر به اینکه انقلاب اسلامى زیربناى فعالیت خود را اسلام و قوانین خدا قرار داده است، مـثـل خـود اسـلام داراى احـکـام ثـابـت و مـتـغـیـر بـوده و هـسـت. بـنـابـرایـن بـا تـکـیـه بـر اصـل تـوحـیـد مـى تـو

/ 0 نظر / 24 بازدید