انفجارهای جدید در پاکستان: زمینه‌ها و پیام‌ها

‌ان‍ف‍ج‍‍ار‌ه‍‍ا‌ی‌ هفته اخیر پاکستان که در مجموع 24 کشته و بیش از 80 زخمی برجای گذاشته است ؛ از ن‍ظر ب‍س‍ی‍‍ار‌ی‌ ‌از ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ گ‍ر‌ان‌ د‌ار‌ا‌ی‌ پ‍ی‍‍ام‍‍ه‍‍ای‍‍ی‌ ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍‍ای‍د ب‍ه‌ دق‍ت‌ م‍ورد توجه دولت جدید این کشور قرار بگیرد.

ن‍گ‍‍ا‌ه‍‍ی‌ ب‍ه‌ ح‍و‌ادث‌ و ت‍ح‍ولات‌ دو ‌ه‍ف‍ت‍ه‌ گ‍ذش‍ت‍ه‌ پ‍‍اک‍س‍ت‍‍ان‌ ‌از ج‍م‍ل‍ه‌ ح‍م‍ل‍ه‌ ‌ارت‍ش‌ ‌پاکستان ب‍ه‌ م‍ن‍‍اطق‌ ق‍ب‍‍ای‍ل‍‍ی‌ ( فاتا ) و درگ‍ی‍ر‌ی‌ ب‍‍ا چ‍ن‍د گ‍روه‌ ‌غ‍ی‍رق‍‍ان‍ون‍‍ی‌ م‍‍ان‍ن‍د گ‍روه‌ "ل‍ش‍گ‍ر ‌اس‍لام‌ " و "‌ان‍ص‍‍ار ‌اس‍لام‌ " ‌از ی‍ک‍س‍و و ف‍ش‍‍ار‌ه‍‍ا و ‌اخ‍ت‍لاف‍‍ات‌ س‍ی‍‍اس‍‍ی‌ م‍وج‍ود ب‍ی‍ن‌ ‌اح‍ز‌اب‌ ‌ائ‍ت‍لاف‍‍ی‌ ف‍ض‍‍ا‌ی‌ ش‍ک‍ن‍ن‍ده‌ ‌ا‌ی‌ ر‌ا ب‍ر‌ا‌ی‌ دول‍ت‌ ن‍وپ‍‍ا‌ی‌ گ‍ی‍لان‍‍ی‌ ‌ای‍ج‍‍اد ک‍رده‌ ‌اس‍ت‌ .

‌ه‍رچ‍ن‍د ‌ه‍ن‍وز زود ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ ‌ع‍و‌ام‍ل‌ ‌ای‍ن‌ ‌ان‍ف‍ج‍‍ار‌ه‍‍ا ر‌ا ب‍طور م‍ش‍خ‍ص‌ م‍‍ع‍رف‍‍ی‌ ک‍رد ‌ام‍‍ا ب‍طورق‍ط‍ع‌ س‍طح‌ و ن‍و‌ع‌ ‌ان‍ف‍ج‍‍ار‌ه‍‍ا ب‍‍ا ن‍و‌ع‌ و س‍طح‌ ح‍و‌ادث‌ در ق‍ب‍ل‌ ‌از ‌اس‍ت‍ق‍ر‌ار دول‍ت‌ ج‍دی‍د م‍ت‍ف‍‍اوت‌ ‌اس‍ت‌ .

خ‍ش‍ون‍ت‌ درپ‍‍اک‍س‍ت‍‍ان‌ ت‍‍ا ح‍دود‌ی‌ ری‍ش‍ه‌ درس‍‍اخ‍ت‌ ‌اج‍ت‍م‍‍ا‌ع‍‍ی‌ ن‍‍ا‌ه‍م‍گ‍ون‌ ‌ه‍وی‍ت‍‍ی‌ ج‍‍ام‍‍ع‍ه‌ ‌ای‍ن‌ ک‍ش‍ور د‌ارد .

پ‍‍اک‍س‍ت‍‍ان‌ ‌ه‍م‍چ‍ن‍‍ان‌ دچ‍‍ار ‌اخ‍ت‍لاف‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ف‍رق‍ه‌ ‌ا‌ی‌ ‌اس‍ت‌ ، ‌ه‍م‍چ‍ن‍‍ان‌ ب‍ن‍‍ام‌ دی‍ن‌ ‌اس‍لام‌ ص‍د‌ه‍‍ا ک‍ودک‌ و زن‌ ر‌ا در ‌ای‍ن‌ س‍رزم‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ دلای‍ل‌ و‌ا‌ه‍‍ی‌ ب‍ه‌ م‍س‍ل‍خ‌ م‍‍ی‌ ب‍رن‍د و م‍ش‍رف‌ و دول‍ت‌ ج‍دی‍د ‌ه‍ر روزه‌ ‌از‌آرزو‌ه‍‍ا‌ی‌ خ‍ود ب‍ر‌ا‌ی‌ م‍ح‍و ‌اف‍ر‌اط گ‍ر‌ای‍‍ی‌ وت‍رورس‍ی‍م‌ ک‍ور س‍خ‍ن‌ م‍‍ی‌ گ‍وی‍ن‍د ‌ام‍‍ا ‌ه‍ر روزه‌ ن‍ی‍ز ب‍ه‌ م‍و‌از‌ات‌ ‌ای‍ن‌ ح‍و‌ادث‌ زن‍‍ان‌ و ک‍ودک‍‍ان‌ و ‌اف‍ر‌اد ب‍‍ی‌ گ‍ن‍‍اه‌ ق‍رب‍‍ان‍‍ی‌ ن‍گ‍‍اه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ م‍ن‍ح‍رف‌ ‌ع‍ده‌ ‌ا‌ی‌ ق‍وم‍ی‍ت‌ گ‍ر‌ا، ف‍رق‍ه‌ گ‍ر‌ا و م‍ت‍‍ع‍ص‍ب‌ م‍‍ی‌ ش‍ون‍د.

ت‍‍اک‍ی‍د ‌اخ‍ی‍ر ی‍وس‍ف‌ رض‍‍ا گ‍ی‍لان‍‍ی‌ ن‍خ‍س‍ت‌ وزی‍ر پ‍‍اک‍س‍ت‍‍ان‌ ب‍ه‌ م‍ب‍‍ارزه‌ ب‍‍ا‌اف‍ر‌اط گ‍ر‌ای‍‍ی‌ و ت‍روری‍س‍م‌ چ‍ی‍ز‌ی‌ ر‌ا ت‍‍غ‍ی‍ی‍ر ن‍خ‍و‌ا‌ه‍د د‌اد، زی‍ر‌ا ک‍ه‌ ‌ای‍ن‌ ت‍‍اک‍ی‍د‌ات‌ ب‍دون‌ ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ م‍س‍‍ای‍ل‌ ‌ه‍وی‍ت‍‍ی‌ ب‍ه‌ ‌آس‍‍ان‍‍ی‌ ح‍ل‌ ن‍خ‍و‌ا‌ه‍د ش‍د.

ر‌اه‌ ح‍ل‌ ‌اس‍‍اس‍‍ی‌ پ‍‍اک‍س‍ت‍‍ان‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ ر‌ه‍‍ای‍‍ی‌ ‌از ‌ای‍ن‌ چ‍‍ال‍ش‌ ، ‌ه‍وی‍ت‌ س‍‍از‌ی‌ م‍ل‍‍ی‌ ‌اس‍ت‌ در ‌غ‍ی‍ر ‌ای‍ن‌ ص‍ورت‌ ‌ای‍ن‌ س‍رزم‍ی‍ن‌ در ‌آت‍ش‌ ف‍رق‍ه‌ گ‍ر‌ای‍‍ی‌ و ق‍وم‍ی‍ت‌ گ‍ر‌ای‍‍ی‌ خ‍و‌ا‌ه‍د س‍وخ‍ت‌ .

ب‍ه‌ ‌ع‍ب‍‍ارت‌ دی‍گ‍ر،چ‍‍ال‍ش‌ ‌اص‍ل‍‍ی‌ پ‍‍اک‍س‍ت‍‍ان‌ درس‍‍ال‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌آت‍‍ی‌ ت‍‍ه‍دی‍د‌ات‌ خ‍‍ارج‍‍ی‌ ن‍ی‍س‍ت‌ ب‍ل‍ک‍ه‌ ق‍وم‍ی‍ت‌ گ‍ر‌ای‍‍ی‌ و ف‍رق‍ه‌ گ‍ر‌ای‍‍ی‌ ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ ‌ام‍ن‍ی‍ت‌ م‍ل‍‍ی‌ ‌ای‍ن‌ ک‍ش‍ور ر‌ا ت‍‍ه‍دی‍د م‍‍ی‌ ک‍ن‍د.

در م‍ط‍ال‍‍ع‍‍ات‌ ‌ام‍ن‍ی‍ت‌ م‍ل‍‍ی‌ ، ت‍‍ه‍دی‍د‌ات‌ س‍ی‍‍اس‍‍ی‌ و ‌اج‍ت‍م‍‍ا‌ع‍‍ی‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ ق‍وم‍ی‍ت‌ در ش‍ر‌ای‍ط‍ی‌ ‌ام‍ک‍‍ان‌ ب‍روز پ‍ی‍د‌ا م‍‍ی‌ ک‍ن‍د ک‍ه‌ ش‍ک‍‍اف‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ س‍ی‍‍اس‍‍ی‌ ن‍‍اش‍‍ی‌ ‌از ‌ه‍وی‍ت‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ گ‍رو‌ه‍‍ی‌ و ق‍وم‍‍ی‌ ف‍‍ع‍‍ال‌ ش‍ده‌ ب‍‍اش‍د.

چ‍ن‍‍ان‍ک‍ه‌ "ب‍‍ار‌ی‌ ب‍وز‌ان‌ " ‌اس‍ت‍‍اد م‍ط‍ال‍‍ع‍‍ات‌ ‌ام‍ن‍ی‍ت‍‍ی‌ و رو‌اب‍ط ب‍ی‍ن‌ ‌ال‍م‍ل‍ل‌ د‌ان‍ش‍گ‍‍اه‌ (‌ال‌ .‌اس‌ .‌ا‌ی‌ ) ل‍ن‍دن‌ ن‍ی‍ز ‌اش‍‍اره‌ د‌ارد در چ‍ن‍ی‍ن‌ ج‍و‌ام‍‍ع‍‍ی‌ رس‍‍ال‍ت‌ م‍ل‍ت‌ س‍‍از‌ی‌ ت‍وس‍‍ع‍ه‌ ، ‌ام‍ن‍ی‍ت‌ و دی‍گ‍ر ‌ا‌ه‍د‌اف‌ ک‍لان‌ م‍ل‍‍ی‌ ب‍ه‌ طور ف‍ر‌اگ‍ی‍ر‌ی‌ ب‍ر‌ع‍‍ه‍ده‌ دول‍ت‌ م‍‍ی‌ ب‍‍اش‍د.

‌ه‍رن‍و‌ع‌ ت‍‍ه‍دی‍د و چ‍‍ال‍ش‍‍ی‌ ن‍ی‍ز‌از طرف‌ ‌اج‍ز‌ا‌ی‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ج‍‍ام‍‍ع‍ه‌ ، م‍ت‍وج‍ه‌ ‌ام‍ن‍ی‍ت‌ و ک‍‍ارک‍رد‌ه‍‍ا‌ی‌ دول‍ت‌ ب‍وده‌ و ت‍م‍رک‍ز ب‍ر ک‍ش‍م‍ک‍ش‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ درون‌ ج‍‍ام‍‍ع‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ دول‍ت‌ و س‍‍ازم‍‍ان‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌اج‍ت‍م‍‍ا‌ع‍‍ی‌ م‍‍ان‍ن‍د گ‍روه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ق‍وم‍‍ی‌ ‌اج‍‍ازه‌ م‍‍ی‌ د‌ه‍د ک‍ه‌ ف‍ر‌اگ‍رد‌ه‍‍ا‌ی‌ ت‍‍غ‍ی‍ی‍ر ‌اج‍ت‍م‍‍ا‌ع‍‍ی‌ و س‍ی‍‍اس‍‍ی‌ ب‍‍ا روی‍ک‍رد ن‍رم‌ ‌اف‍ز‌ار‌ی‌ ب‍ررس‍‍ی‌ ش‍ود.

ب‍ر‌اس‍‍اس‌ ‌ای‍ن‌ روی‍ک‍رد م‍ش‍ک‍ل‌ م‍ش‍رو‌ع‍ی‍ت‌ دول‍ت‌ ‌ه‍‍ا، ‌از ‌ه‍م‌ گ‍س‍ی‍خ‍ت‍گ‍‍ی‌ ‌اج‍ت‍م‍‍ا‌ع‍‍ی‌ ی‍‍ا ف‍ق‍د‌ان‌ ی‍ک‍پ‍‍ارچ‍گ‍‍ی‌ و ن‍‍ات‍و‌ان‍‍ی‌ در س‍ی‍‍اس‍ت‌ س‍‍از‌ی‌ ‌از م‍ت‍‍غ‍ی‍ر‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌اص‍ل‍‍ی‌ ‌ام‍ن‍ی‍ت‌ م‍ل‍‍ی‌ در ‌ای‍ن‌ ک‍ش‍ور‌ه‍‍ا ‌اس‍ت‌ .

"ب‍‍ار‌ی‌ ب‍وز‌ان‌ " ‌از م‍‍ه‍م‍ت‍ری‍ن‌ ت‍‍ه‍دی‍د‌ات‌ ‌اص‍ل‍‍ی‌ ‌ای‍ن‌ ج‍و‌ام‍‍ع‌ ر‌ا در س‍ه‌ م‍ول‍ف‍ه‌ ت‍‍ه‍دی‍د درب‍‍اره‌ ‌ای‍ده‌ دول‍ت‌ و ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ رو‌اب‍ط دول‍ت‌ م‍ل‍ت‌ ، س‍‍ازم‍‍ان‌ دول‍ت‌ و ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ وج‍ود ف‍ی‍زی‍ک‍‍ی‌ دول‍ت‌ ت‍وض‍ی‍ح‌ م‍‍ی‌ د‌ه‍د.

س‍و‌ال‌ ‌اص‍ل‍‍ی‌ ‌ای‍ن‌ ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ ف‍رق‍ه‌ گ‍ر‌ای‍‍ی‌ ق‍وم‍‍ی‌ در چ‍ه‌ ش‍ر‌ای‍ط‍ی‌ ‌ام‍ن‍ی‍ت‌ م‍ل‍‍ی‌ ر‌ا ت‍‍ه‍دی‍د م‍‍ی‌ ک‍ن‍د.

ن‍‍ا‌ه‍م‍گ‍ن‍‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ دول‍ت‌ و م‍ل‍ت‌ و ت‍لاش‌ دول‍ت‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ ت‍ح‍م‍ی‍ل‌ ‌ه‍وی‍ت‌ م‍ش‍ت‍رک‌ ‌از ج‍م‍ل‍ه‌ م‍و‌ارد‌ی‌ ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ ‌ام‍ن‍ی‍ت‌ م‍ل‍‍ی‌ ر‌ا ت‍‍ه‍دی‍د م‍‍ی‌ ک‍ن‍د.

ب‍طور ق‍ط‍ع‌ ق‍وم‌ م‍د‌ار‌ی‌ ‌ع‍‍ام‍ل‌ ‌ان‍س‍ج‍‍ام‌ زد‌ای‍‍ی‌ در ‌ع‍رص‍ه‌ ‌ه‍وی‍ت‌ و ق‍درت‌ م‍ل‍‍ی‌ ‌اس‍ت‌ .

وج‍د‌ان‌ ق‍وم‍‍ی‌ ک‍ه‌ ‌ه‍وی‍ت‌ خ‍ود ر‌ا در ‌ه‍م‌ خ‍ون‍‍ی‌ ، ‌ه‍م‌ ن‍ژ‌اد‍ی‌ ، ‌ه‍م‌ زب‍‍ان‍‍ی‌ و ‌ه‍م‌ دی‍ن‍‍ی‌ ، زی‍س‍ت‍ن‌ و پ‍رورش‌ در ب‍س‍ت‍ر ف‍ر‌ه‍ن‍گ‌ ق‍وم‍‍ی‌ گ‍ذش‍ت‍ه‌ ، ‌اس‍طوره‌ ‌ه‍‍ا و خ‍‍اطر‌ات‌ ت‍‍اری‍خ‍‍ی‌ م‍ش‍ت‍رک‌ در م‍ج‍م‍و‌ع‌ ب‍ر‌ای‍ن‍د‌ی‌ ر‌ا ‌ای‍ج‍‍اد م‍‍ی‌ ک‍ن‍د ک‍ه‌ ح‍‍اص‍ل‌ ‌آن‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ ‌ه‍وی‍ت‌ ق‍وم‍‍ی‌ و ت‍ق‍وی‍ت‌ ‌ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍‍ی‌ و ‌ان‍س‍ج‍‍ام‌ ق‍وم‍‍ی‌ در م‍ق‍‍اب‍ل‌ ‌ه‍وی‍ت‌ ج‍‍ام‍‍ع‌ و م‍ل‍‍ی‌ ‌اس‍ت‌ .

‌ای‍ن‌ ب‍ر‌آی‍ن‍د ‌از ل‍ح‍‍اظ س‍ی‍‍اس‍‍ی‌ ب‍ه‌ ن‍ی‍روی‍‍ی‌ ت‍ب‍دی‍ل‌ م‍‍ی‌ ش‍ود ک‍ه‌ م‍‍ع‍طوف‌ ب‍ه‌ ق‍درت‌ و دول‍ت‌ م‍س‍ت‍ق‍ل‌ ب‍وده‌ و‌از ن‍ظر ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ی‌ ب‍ه‌ دن‍ب‍‍ال‌ رس‍م‍ی‍ت‌ ب‍خ‍ش‍ی‍دن‌ ب‍ه‌ ‌ارزش‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ی‌ و ق‍وم‍‍ی‌ خ‍ود م‍‍ی‌ ب‍‍اش‍د.

درخ‍ص‍وص‌ ‌آس‍ی‍ب‌ پ‍ذی‍ر‌ی‌ روز‌اف‍زون‌ دول‍ت‌ در ق‍ب‍‍ال‌ ‌ان‍ح‍ص‍‍ارزد‌ای‍‍ی‌ و م‍ح‍دودی‍ت‌ در ‌ام‍ک‍‍ان‌ ‌ا‌ع‍م‍‍ال‌ خ‍ش‍ون‍ت‌ ، "م‍‍ان‍وئ‍ل‌ ک‍‍اس‍ت‍ل‍ز" ‌اس‍ت‍‍اد م‍ط‍ال‍‍ع‍‍ات‌ ‌اج‍ت‍م‍‍ا‌ع‍‍ی‌ د‌ان‍ش‍گ‍‍اه‌ ب‍رک‍ل‍‍ی‌ ‌آم‍ری‍ک‍‍ا، گ‍روه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌ه‍وی‍ت‍‍ی‌ ق‍وم‍‍ی‌ ر‌ا ‌از چ‍‍ال‍ش‌ گ‍ر‌ان‌ ‌ع‍م‍ده‌ دول‍ت‌ م‍‍ع‍رف‍‍ی‌ م‍‍ی‌ ک‍ن‍د و در زم‍ی‍ن‍ه‌ ن‍ق‍ش‌ ‌آن‍‍ه‍‍ا در م‍ش‍رو‌ع‍ی‍ت‌ زد‌ای‍‍ی‌ م‍‍ع‍ت‍ق‍د ‌اس‍ت‌ وق‍ت‍‍ی‌ دس‍ت‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ق‍وم‍‍ی‌ و ق‍ب‍ی‍ل‍ه‌ ‌ا‍ی‌ ، خ‍ود ر‌ا ‌ع‍ض‍و دول‍ت‌ م‍ل‍‍ی‌ ن‍م‍‍ی‌ د‌ان‍ن‍د، دول‍ت‌ در ب‍ر‌اب‍ر خ‍ش‍ون‍ت‍‍ی‌ ک‍ه‌ در س‍‍اخ‍ت‌ ‌اج‍ت‍م‍‍ا‌ع‍‍ی‌ ‌آن‌ ج‍‍ام‍‍ع‍ه‌ ری‍ش‍ه‌ د‌ارد ب‍ه‌ ص‍ورت‌ روز‌اف‍زون‍‍ی‌ ‌آس‍ی‍ب‌ پ‍ذی‍ر م‍‍ی‌ ش‍ود.

دول‍ت‌ ب‍‍ا ‌ای‍ن‌ ت‍ن‍‍اق‍ض‌ م‍و‌اج‍ه‌ ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ ‌اگ‍ر ‌از خ‍ش‍ون‍ت‌ ‌اس‍ت‍ف‍‍اده‌ ن‍ک‍ن‍د دی‍گ‍ر دول‍ت‌ م‍ح‍س‍وب‌ ن‍م‍‍ی‌ ش‍ود و‌اگ‍ر‌از خ‍ش‍ون‍ت‌ ب‍طور م‍د‌اوم‌ ‌اس‍ت‍ف‍‍اده‌ ک‍ن‍د، ب‍خ‍ش‌ ب‍زرگ‍‍ی‌ ‌از م‍ش‍رو‌ع‍ی‍ت‌ و م‍ن‍‍اب‍‍ع‌ ب‍س‍ی‍ج‌ خ‍ود ر‌ا‌از دس‍ت‌ م‍‍ی‌ د‌ه‍د و چ‍ن‍ی‍ن‌ وض‍‍ع‍‍ی‌ ن‍ش‍‍ان‍گ‍ر وض‍‍ع‍ی‍ت‌ ‌اض‍طر‌ار‌ی‌ د‌ای‍م‍‍ی‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ دول‍ت‌ ‌اس‍ت‌ .

‌ای‍ن‌ ش‍ر‌ای‍ط‍ی‌ ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ "ر‌اب‍رت‌ م‍‍ان‍دل‌ " ‌اس‍ت‍‍اد م‍ط‍ال‍‍ع‍‍ات‌ ‌ام‍ن‍ی‍ت‍‍ی‌ و ق‍وم‍‍ی‌ د‌ان‍ش‍گ‍‍اه‌ ‌آم‍ری‍ک‍‍ای‍‍ی‌ وی‍س‍ک‍‍ان‍س‍ن‌ ‌از ‌آن‌ ب‍‍ا ‌ع‍ن‍و‌ان‌ ک‍‍ا‌ه‍ش‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ م‍‍ع‍ن‍‍ی‌ د‌ار ح‍ک‍وم‍ت‌ ب‍ر ن‍ی‍رو‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌اج‍ت‍م‍‍ا‌ع‍‍ی‌ و ی‍‍ا "ح‍‍اک‍م‍ی‍ت‌ م‍ل‍‍ی‌ دس‍ت‍خ‍وش‌ دگ‍رگ‍ون‍‍ی‌ " ن‍‍ام‌ م‍‍ی‌ ب‍رد ک‍ه‌ در ‌آن‌ ب‍‍ازی‍گ‍ر‌ان‌ ف‍روم‍ل‍‍ی‌ در ح‍‍ال‌ ‌غ‍ص‍ب‌ خ‍ی‍ل‍‍ی‌ ‌از ن‍ق‍ش‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ س‍ن‍ت‍‍ی‌ ح‍ک‍وم‍ت‌ ‌ه‍س‍ت‍ن‍د.

چ‍ن‍‍ان‍ک‍ه‌ ب‍‍ار‌ی‌ ب‍وز‌ان‌ ن‍ی‍ز ‌اذ‌ع‍‍ان‌ د‌ارد، ت‍‍ه‍دی‍د‌ات‌ ‌اج‍ت‍م‍‍ا‌ع‍‍ی‌ ر‌ا ن‍م‍‍ی‌ ت‍و‌ان‌ ‌از ت‍‍ه‍دی‍د‌ات‌ س‍ی‍‍اس‍‍ی‌ ج‍د‌ا ک‍رد.

‌از ن‍ظر و‍ی‌ ، ت‍‍ه‍دی‍د‌ات‌ ‌اج‍ت‍م‍‍ا‌ع‍‍ی‌ زم‍‍ان‍‍ی‌ و‌اق‍‍ع‌ م‍‍ی‌ ش‍ون‍د ک‍ه‌ ‌اص‍ولا ‌ام‍ن‍ی‍ت‌ ‌اج‍ت‍م‍‍ا‌ع‍‍ی‌ ی‍ک‌ دول‍ت‌ در م‍‍ع‍رض‌ خ‍طر ق‍ر‌ار گ‍ی‍رد.

ب‍وز‌ان‌ ، ‌ام‍ن‍ی‍ت‌ ‌اج‍ت‍م‍‍ا‌ع‍‍ی‌ ر‌ا ت‍و‌ان‌ ح‍ف‍ظ و ‌ای‍م‍ن‍‍ی‌ ‌ال‍گ‍و‌ه‍‍ا‌ی‌ س‍ن‍ت‍‍ی‌ زب‍‍ان‌ ، ف‍ر‌ه‍ن‍گ‌ ، ‌ه‍وی‍ت‌ م‍ذ‌ه‍ب‍‍ی‌ و م‍ل‍‍ی‌ م‍‍ی‌ د‌ان‍د.

ن‍‍ا‌ام‍ن‍‍ی‌ ‌اج‍ت‍م‍‍ا‌ع‍‍ی‌ زم‍‍ان‍‍ی‌ ب‍ه‌ وج‍ود م‍‍ی‌ ‌آی‍د ک‍ه‌ ‌ه‍ر ن‍و‌ع‌ ‌از ج‍و‌ام‍‍ع‌ - م‍ل‍‍ی‌ ، ق‍وم‍‍ی‌ ، م‍ذ‌ه‍ب‍‍ی‌ ، ن‍ژ‌اد‌ی‌ - ی‍ک‌ ت‍ح‍ول‌ ی‍‍ا ت‍رت‍ی‍ب‍‍ات‌ ج‍دی‍د ر‌ا ب‍ه‌ ‌ع‍ن‍و‌ان‌ ی‍ک‌ ت‍‍ه‍دی‍د ‌ع‍ل‍ی‍ه‌ ب‍ق‍‍ا‌ی‌ خ‍ود(‌ه‍وی‍ت‌ ‌اج‍ت‍م‍‍ا‌ع‍‍ی‌ ) ت‍‍ع‍ری‍ف‌ ک‍ن‍ن‍د.

و‌ی‌ م‍‍ع‍ت‍ق‍د ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ ‌ه‍وی‍ت‌ م‍ل‍‍ی‌ ، ‌ا‌غ‍ل‍ب‌ ‌از د‌اخ‍ل‌ ک‍ش‍ور چ‍ن‍دق‍وم‍‍ی‌ م‍ورد ت‍‍ه‍دی‍د ق‍ر‌ار م‍‍ی‌ گ‍ی‍رد و ف‍ر‌ای‍ن‍د م‍ل‍ت‌ دول‍ت‌ ‌ا‌غ‍ل‍ب‌ م‍ت‍وج‍ه‌ خ‍‍ام‍وش‌ ک‍ردن‌ ی‍‍ا ح‍د‌اق‍ل‌ ی‍ک‍س‍‍ان‌ س‍‍از‌ی‌ ‌ه‍وی‍ت‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌اج‍ت‍م‍‍ا‌ع‍‍ی‌ ش‍ب‍ه‌ م‍ل‍‍ی‌ م‍‍ی‌ ش‍ود.

ب‍‍ا وج‍ود چ‍ن‍ی‍ن‌ چ‍‍ال‍ش‌ ‌ه‍‍ای‍‍ی‌ ‌از طرف‌ ‌ه‍وی‍ت‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ف‍روم‍ل‍‍ی‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ‌ه‍وی‍ت‌ ‌اج‍ت‍م‍‍ا‌ع‍‍ی‌ و ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ی‌ م‍ل‍‍ی‌ ، ب‍وز‌ان‌ م‍‍ع‍ت‍ق‍د ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ ت‍‍ه‍دی‍د‌ات‌ ‌اج‍ت‍م‍‍ا‌ع‍‍ی‌ ‌از ن‍ش‍‍ان‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ وج‍ود دول‍ت‌ ض‍‍ع‍ی‍ف‌ ‌اس‍ت‌ و ن‍م‍‍ی‌ ت‍و‌ان‌ ‌آن‌ ر‌ا ی‍ک‌ م‍س‍‍ال‍ه‌ ‌ام‍ن‍ی‍ت‌ م‍ل‍‍ی‌ م‍ح‍س‍وب‌ ک‍رد م‍گ‍ر در م‍و‌ارد‌ی‌ ک‍ه‌ ن‍ز‌ا‌ع‌ ب‍ی‍ن‌ دول‍ت‍‍ی‌ ر‌ا د‌ام‍ن‌ ب‍زن‍د.

و‌اق‍‍ع‍ی‍ت‌ ‌ای‍ن‌ ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ در ج‍و‌ام‍‍ع‌ چ‍ن‍دق‍وم‍‍ی‌ در ح‍‍ال‌ ت‍وس‍‍ع‍ه‌ در ‌آن‍‍ه‍‍ا ش‍ک‍‍اف‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌اج‍ت‍م‍‍ا‌ع‍‍ی‌ ، م‍ن‍ب‍‍ع‌ م‍ن‍‍از‌ع‍‍ات‌ و ف‍‍ع‍‍ال‍ی‍ت‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ض‍دح‍‍اک‍م‍ی‍ت‍‍ی‌ م‍‍ی‌ ب‍‍اش‍د، ت‍‍ه‍دی‍د‌ات‌ ‌اج‍ت‍م‍‍ا‌ع‍‍ی‌ - م‍‍ان‍ن‍د ف‍رق‍ه‌ گ‍ر‌ای‍‍ی‌ و ش‍ک‍‍اف‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌اق‍ت‍ص‍‍اد‌ی‌ - م‍م‍ک‍ن‌ ‌اس‍ت‌ ب‍ه‌ ‌ان‍د‌ازه‌ ت‍‍ه‍دی‍د‌ات‌ س‍ی‍‍اس‍‍ی‌ و ح‍ت‍‍ی‌ ش‍‍ای‍د ب‍ی‍ش‍ت‍ر ‌از ‌آن‍‍ه‍‍ا، ‌ام‍ن‍ی‍ت‌ م‍ل‍‍ی‌ ر‌ا دچ‍‍ار خ‍دش‍ه‌ ن‍م‍‍ای‍د.

ب‍ه‌ ‌ع‍ب‍‍ارت‍‍ی‌ م‍‍ی‌ ت‍و‌ان‌ ‌ام‍ن‍ی‍ت‌ ‌اج‍ت‍م‍‍ا‌ع‍‍ی‌ ر‌ا ف‍ر‌ات‍ر ‌از ‌ام‍ن‍ی‍ت‌ س‍ی‍‍اس‍‍ی‌ ، ن‍ظ‍ام‍‍ی‌ و ‌اق‍ت‍ص‍‍اد‌ی‌ د‌ان‍س‍ت‌ .

‌ام‍ن‍ی‍ت‌ ‌اج‍ت‍م‍‍ا‌ع‍‍ی‌ در ش‍ر‌ای‍ط ک‍ن‍ون‍‍ی‌ ، م‍رج‍‍ع‌ ‌ام‍ن‍ی‍ت‌ م‍ل‍‍ی‌ ق‍ل‍م‍د‌اد م‍‍ی‌ ش‍ود.

در ح‍‍ال‍‍ی‌ ک‍ه‌ ‌ام‍ن‍ی‍ت‌ م‍ل‍‍ی‌ ب‍ه‌ ت‍‍ه‍دی‍د‌ات‌ ‌ع‍ل‍ی‍ه‌ ح‍‍اک‍م‍ی‍ت‌ م‍‍ی‌ پ‍رد‌ازد، ‌ام‍ن‍ی‍ت‌ ‌اج‍ت‍م‍‍ا‌ع‍‍ی‌ م‍‍ع‍طوف‌ ب‍ه‌ ‌ه‍وی‍ت‌ ‌اج‍ت‍م‍‍ا‌ع‍‍ی‌ ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ ف‍‍ی‌ ن‍ف‍س‍ه‌ چ‍ه‌ دول‍ت‌ ب‍‍اش‍د و ی‍‍ا ن‍ب‍‍اش‍د، وج‍ود د‌ارد.

ب‍ه‌ ن‍ظر م‍‍ی‌ رس‍د ح‍ل‍ق‍ه‌ گ‍م‍ش‍ده‌ پ‍‍اک‍س‍ت‍‍ان‌ ‌ه‍وی‍ت‌ ‌اج‍ت‍م‍‍ا‌ع‍‍ی‌ ب‍‍اش‍د ک‍ه‌ ت‍‍اک‍ن‍ون‌ ب‍ه‌ دل‍ی‍ل‌ ن‍ب‍ود ‌آن‌ دچ‍‍ار م‍خ‍‍اطر‌ات‌ د‌اخ‍ل‍‍ی‌ ‌ام‍ن‍ی‍ت‍‍ی‌ ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌ .

/ 0 نظر / 8 بازدید