نقش گروههای فشار در شکل گیری سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه

بحث، پیرامون میزان تأثیر گروههای حمایت کننده (لابی) در شکلگیری سیاست خاورمیانهای آمریکا، سابقهای طولانی دارد و در این زمینه، قلمفرساییهای فراوانی شده است. این بررسی، نگاهی به روابط پیچیده میان لابی صهیونیستی و بخشهای مختلف دولتی دست اندرکار سیاست خارجی آمریکا است. در این نوشته، موضعگیری لابی صهیونیستی در برابر تحریم اسراییل توسط اعراب در دهة هفتاد و واکنش گروههای طرفدار اعراب مطرح گردیده و از این رهگذر، دو موضوع اساسی، تبیین شده است:

1 ـ چگونه لابی صهیونیستی توانست از طریق دستگاه حاکمه آمریکا تغییراتی را به سیاست خارجی این کشور تحمیل نماید.

2 ـ چگونه گروههای حامی اعراب از نشان دادن واکنش فعال در این زمینه ناتوان ماندند. تصمیمات سیاست خارجی آمریکا، نتیجه روابط پیچیده میان بخشهایی از حکومت این کشور است، از جمله: وزارت امور خارجه، پنتاگون (وزارت دفاع)، سازمان سیا (CIA، کنگره، رییس جمهور و شورای امنیت ملی.

نقش گنگره به طور کلی پس از جنگ جهانی دوم کاهش یافت و در مقابل، نقش رییس جمهور مشاورانش و بویژه شورای امنیت ملی افزایش یافت. البته کنگره در تصمیمگیریهای اساسی مربوط به کمکهای خارجی و فروش اسلحه، همچنان نقش قابل ملاحظهای را ایفا میکند. با افزایش اختیارات رییس جمهور ـ بویژه در زمان جانسون و نیکسون ت رییس جمهور، نقش فعالی در سیاستگزاریهای خارجی ایفا نمود و وزیر امور خارجه در برخی از دولتها، طراحی اصلی سیاست خارجی محسوب میشد. مانند نقش کسینجر در دوران ریاست جمهوری جرالدفورد، این نقش را گاهی نیز مشاور امنیت ملی برعهده میگرفت مانند، نقش برژینسکی در دولت کارتر.

به رغم اینکه رؤسای جمهور آمریکا و مشاورانشان ترجیح میدهند که تصمیمگیریهای مربوط به سیاست خارجی تنها در حوزة اختیارات آنان باشد، ولی همواره در این باره به همان اندازه که مردم تحت تأثیر رویکرد جامعه روشنفکر آمریکا در قبال دیگر کشورها و ملتها بودهاند، رؤسای جمهور نیز ـ بسته به شرایط اجتماعی ـ با این طبقه سازگار شدهاند. این سازگاری اگر درست انجام پذیرد، موجب میشود که انتخابشدگان در برخی از تصمیمگیریهای سیاست خارجی، دیدگاههای ملتها را نیز لحاظ کنند و به عکس، اگر این سازگاری کامل نباشد، موضعگیریهای اشتباه میتواند دولت و مردم را در معرض مخالفتها و دشمنیهای بیشتر قرار دهد. برداشتهای فرهنگی نادرست از جهان عرب و اسلام غالباً تأثیرات منفی فراوانی را در سیاست خاورمیانهای آمریکا برجای نهاده است.

روشنفکران

ادوارد سعید درکتاب الاستشراق، (خاورشناسی) به توصیف این پدیده پرداخته است که چگونه جهان غرب با آفریدن تصوری نادرت از وضعیت و فرهنگ ملتهای غیر اروپایی بر آنان مسلط شده است.(1) با اینکه رسانههای گروهی و مراکز فرهنگی عمومی و محافل علمی و تحقیقاتی غربی، دیدگاههای منفی گوناگونی از جهان عرب و جهان اسلام در سطحی گسترده منتشر میسازند، ولی باز هم تلاشهای گروههای تحقیقاتی در این زمینه در حال گسترش است.(2)

رفتار آمریکا با جهان ـ بویژه خاورمیانه ـ به نمایشی شبیه است که چنین پشت صحنههایی دارد. دستاندرکاران سیاست خارجی آمریکا و مردم نیز از تأثیر این پشت صحنه بر رفتار سیاسی حاکمان آمریکا ممانعت نمیکنند. از این رو، این که افکار خاورشناسان، حتی در بالاترین سطح حکومت آمریکا تأثیر داشته و دارد، چندان عجیب نیست.

در جامعه دموکراتیک آمریکا، مشکلات ناشی از عدم امکان دستیابی به اطلاعات و کنکاشهای مردمی، سؤالهای اساسی را در زمینه منطقی بودن برنامههای قابل قبول و عقلانیت سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه مطرح میسازد.

رسانههای گروهی

فرض بر آن است که رسانههای گروهی آمریکا در زمینة سیاست خارجی، هیچگونه برنامهریزی و تصمیمگیری نمیکنند و روند نقل بیانیههای کاخ سفید در مورد مسایل سیاست خارجی از سوی روزنامهنگاران که بدون تحقیق صورت میگیرد به رابطه میان سرنشینان آسوده خاطر کشتیای شباهت دارد که هیچچیز توجه آنان را برنمیانگیزد، مگر پس از اشاره ناخدای کشتی.(3) در واقع، دولت و رسانههای جمعی به نشر مطالب خرافی و دگرگونه و افکار نادرست دربارة مسلمانان و ملتهای خاورمیانه میپردازند. همان طور که کاخ سفید، سیاست خارجی را طراحی کرده و برنامهریزی مشخص آن را در اختیار سانهها قرار میدهد، آنان نیز عیناً همین تصورات و دیدگاهها را به افکار عمومی عرضه مینمایند و مردم، این دیدگاهها را ناخودآگاه دریافت میکنند و این تصورات، زیر ساخت مواضع و دیدگاههای منفی یا مثبت آنان را در قبال ملتها و کشورهای معین تشکیل میدهد. براساس همین تصورات و دیدگاهها، فشار یا تأیید مردمی نسبت به کاخ سفید شکل میگیرد و سرانجام، دولت، مجدداً برنامهریزی سیاست خارجی را با در نظر گرفتن همین فشارها و تأثیرات به رسانهها اعلام میکند و این دور همچنان تکرار میشود و بدین ترتیب، نوعی همکاری را به نمایش میگذارد که پی درپی بر تأثیرات هر یک از عوامل افزوده میشود و برآیند این تأثیرات به مراتب از اجزای آن بیشتر است.

ارایة چهرهای شیطانی از اعراب و مسلمانان در طول تاریخ، موجب شده است که مردم آمریکا به آسانی تصمیمات واشنگتن را دربارة این کشورها بپذیرند. مانند مداخله نظامی آمریکا در لبنان در سال 1958 یا حملات نظامی آمریکا به عراق در سالهای اخیر. از سوی دیگر، دشمنی دیرینه آمریکاییها با اعراب و مسلمانان، گاهی رؤسای جمهور را وادار میسازد که از تأثیرات سیاستهایی که با افکار عمومی و جو موجود سازگاری ندارد، خودداری ورزند. مخالفت با سیاستهای فورد یا فقدان چنین مخالفتهایی به هنگام حمله ترکیه به قبرس در سال 1974 یا دشواریهایی که برای کسب موافقت کنگره برای فروش سلاح به عربستان سعودی ـ همپیمای صمیمی آمریکا ـ وجود داشته، جملگی نشانههای عقبنشینی رؤسای جمهور در برابر آرای عمومی است. بدیهی است که گروههای فشار از این وضعیت نیز در جهت تقویت برنامههای خود بهرهبرداری میکنند.

گروههای لابی و فشار

فعالان لابی صهیونیستی و گروههای فشار داخلی، فعالیتهای خود را از طریق سیستمهای دولتی انجام میدهند و برای این کار از قشر تحصیلکرده و آگاه استفاده میکنند و در این زمینه دو هدف را در نظر میگیرند:

1 ـ ایجاد ارتباط با دستاندرکاران سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه.

2 ـ تأثیر در آنان به منظور پایهگذاری سیاستهای هماهنگ با برنامههای معین. هریک از اعضای لابی حرفهای متمرکز در واشنگتن و گروههای ذینفع میکوشند تا بر سیاست خارجی آمریکا تأثیر بگذارند. گروههای ذینفع، آمیزهای است از گروههای نژادی با دیدگاههای سیاسی، به طور کلی این دو، سازمانهای داوطلبانه را تشکیل میدهند که بدون چشم داشت مادی فعالیت میکنند. حال آن که براساس قوانین آمریکا اعضای لابی به افراد یا سازمانهایی گفته میشود که مأموریت آنها تلاش برای تثبیت یا تغییر قوانین است و برای این کار، پولهایی را نیز دریافت میکنند.(4) در آغاز دهة هفتاد، نام بیش از هشتاد هزار فعال لابی در واشنگتن به ثبت رسیده بود که فعالیت بیشتر آنها بر مسایل داخلی متمرکز بود و اتفاق نظر وجود داشت که اعضای لابی از طریق ارتباطات شخصی و کمکهای مالی به احزاب و سیاستمداران، بر قوانین داخلی و مصوبات کنگره تأثیر اساسی دارند. میزان تأثیر اعضای لابی بر سیاست خارجی بسیار مبهم است، هرچند به طور منطقی، تأثیر فعالان لابی بر سیاست خارجی از تأثیر آن بر مسایل داخلی کمتر است. اعضای لابی برای ادامه فعالیت خود باید به اصول مشترکی پایبند باشند، از جمله راستگویی، دادن وعدههایی که توانایی برآورده ساختن آن را دارند، اطاعت از کارمندان دولتی و همکاری با آنان و از همه مهمتر، ندادن پیشنهاد یا درخواست غیر منتظره به مسئولان سیاسی. اعضای لابی باید برنامههای کاری روشنی برای خود تنظیم نمایند و تصمیمگیرندگان مؤثر و با نفوذ را شناسایی کنند و آگاه باشند که دستیابی به این افراد بسیار مهم و اساسی است. اعضای لابی، همچنین معتقدند که حدود هشتاد تا نود درصد صمیمگیریها بیش از آن که مبنای واقعی، درستی داشته باشد، دارای مبنای سیاسی است.(5)

سرانجام، اعضای لابی و گروههای فشار میتوانند برآگاهی تصمیمگیرندگان بیفزایند و اطلاعاتی را دربارة موضوعات مشخص در اختیار آنان قرار دهند و حتی گاهی این اطلاعات را به عموم مردم نیز ارایه کنند. گاهی اعضای لابی و به تبع آنها، گروههای فشار، یکی از چند منبع محدود یا حتی تنها منبع اطلاعاتی دربارة موضوع موردنظر به شمار میآیند. این امر، بخصوص دربارة مسایل خاورمیانه مصداق دارد. زیرا مسایل این منطقه ـ چنان که اشاره شد ـ به صورت نادرت مطرح میگردد و یا بیشتر آمریکاییها و بسیاری از سیاستمداران با حقیقت آن آشنا نیستند.

روشها

اعضای لابی و گروههای صاحب منافع از یک یا چند شیوه نسبتاً ساده در اهداف خود بهره میگیرند. این شیوهها عبارتند از:

1 ـ تماس تلفنی یا ارسال نامه و دورنما به کاخ سفید یا بخشهای دیگر دولتی.

2 ـ ارتباط مستقیم و خصوصی با رییس جمهور و مسئولان بلند پایه.

3 ـ تماس خصوصی با اعضای کنگره و همکارانشان و برقراری ارتباط دراز مدت با آنان و همچنین برقراری ارتباطاتی با مسئولان دست پائین یا معاونانشان که طی سالهای طولانی، این روابط گسترش مییابد و هنگامی که بوروکراتها یا سیاستمداران جوان در مراکز اصلی تصمیمگیری به مسئولان بلندپایه تبدیل میشوند، عموماً فوایدی در بر دارد.

4 ـ فشار آوردن به کاخ سفید و کنگره از سوی سازمانهای داخلی با استفاده از روشهای فوقالذکر.

5 ـ دستیابی به رسانههای جمعی و نفوذ در آنها برای کسب وجهة مردمی و تبلیغ برنامههای مشخص.

6 ـ اقدامات مردمی برای جلب حمایت مردم.

7 ـ فشار آوردن بر کنگره برای تصویب لوایحی دربارة مسایل معین.

8 ـ اعمال فشار برای تصویب قوانین در سطح کشوری و محلی.

این شیوهها در درون نظام سیاسی گسترده آمریکا اعمال میشود و اعضای لابی اگر بتوانند، از نقاط قوت و ضعف این نظام برای کسب اعتبارو سرانجام، پذیرش برنامههای خود و اجرای آن از سوی دولت آمریکا بهره میگیرند.

لابی صهیونیستی

لابی صهیونیستی، صرفاً یک گروه محدود نیست، بلکه مجموعهای با شاخههای متعدد است. رژیم اسراییل از همان آغاز شکلگیری با پی بردن به اهمیت لابی، از تلاشهایی که برای بررسی ساختار و تحلیل آن انجام میگرفت حمایت کرد.(6)

سیاستمداران اسراییل به شکل منظم موجب جزر و مدهایی در سیاستهای آمریکا در خاورمیانه میشوند و اسراییل، برخلاف دولتهای عربی میتواند فعالیتهای پراکنده و جداگانه فعالان لابی را با گروههای طرفدار صهیونیستها در آمریکا هماهنگ ساخته، بدین طریق، با پرهیز از فعالیتهای پراکنده، فعالیتهای یکپارچه را تقویت نماید.(7) فعالان لابی صهیونیستی تا دهة نود و قرارداد اسلو معتقد بودند که نتایج حاصل از مناقشه اعراب و اسراییل تنها به سود فلسطینیها یا به طور کلی اعراب و به زیان اسراییل است. از این رو لابی صهیونیستی غالباً به عنوان دشمن اعراب و مسلمانان عمل کرده، با هرگونه نزدیکی کشورهای عربی با آمریکا مخالفت میکرد.

سازمانهای یهودی در آمریکا ـ بر خلاف دیگر گروههای لابی نژادی بویژه آمریکاییهای عربتبار ـ از طریق شهروندان واسطه که مصونیت دارند، مستقیماً با کاخ سفید در ارتباط هستند. این کارمندان که عموماً با استفاده از تواناییهای شخصی و حرفهای بالای خود، با یهودیان مقیم آمریکا همکاری دارند، نشستهایی را با رییس جمهور و دیگر دستاندرکاران سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه ترتیب میدهند و همچنین، اطلاعاتی به سازمانهای یهودی ـ آمریکایی و صهیونیستی انتقال میدهند و همچنین، اطلاعاتی به سازمانهای یهودی ـآمریکایی و صهیونیستی انتقال میدهند تا این سازمانها با در نظر داشتن خواستها و توجهات دولت و کاخ سفید، تلاشهای سیاسی و اقدامات خود را گسترش میدهند.

برخلاف آمریکاییهای عرب تبار ـ که جدیداً فعالیتهای محدودی آغاز کردهاند ـ سازمانهای یهودی در آمریکا از چند دهه پیش فعالیتهای سیاسی و اجتماعی گستردهای دارند و کمیته امور عمومی اسراییل و آمریکا (AIPAC) که در سال 1954 از طرف شورای صهیونیستی در آمریکا تأسیس شد خود، لابی رسمی و فعالی است که موفقترین جریان صهیونیستی در آمریکا به شمار میآید. این کمیته در اواسط دهة هشتاد، هفتاد و پنج کارمند داشت و بودجه سالانه آن به 000/700/5 دلار بالغ میشد.(8) این کمیته دارای تشکیلات داخلی گستردهای است که «اعلام نیازهایی» را مطرح مینماید و مطالب فراوانی را ـ که عمده آن جنبة ستیزه جویانه دارد ـ درباره اسراییل و جهان عرب منتشر میسازد. اعضای این لابی با اعتقاد به اهمیت فعالیتهای تبلیغاتی و اطلاعاتی، به طور مستمر، حجم زیادی از اوراق و نوشتههای سیاسی را نه تنها دربارة اسراییل، بلکه دربارة جهان عرب و اسلام منتشر میسازند.

با این که بسیاری از این مطالب در ظاهر، مشی متعادلی دربارة خاورمیانه ارایه میکند، ولی در حقیقت به طور مداوم از اسراییل طرفداری میکند و در بسیاری از مواقع، دشمنی خود را با اعراب و مسلمانان آشکار میسازد. از این رو اجرای سیاست خارجی متوازنتر در خاورمیانه، دارای عقبة دشوار و پیچیدهای است که نه تنها تحت تأثیر طرفداران اسراییل، بلکه تحت تأثیر فعالان لابی مخالف اعراب و مسلمانان نیز هست.

گروههای صهیونیستی، همچنین طی سالیان دراز شبکه ارتباطی گستردهای با اعضای کنگره و مسئولان دولتی آمریکا در سطح کشوری و محلی برقرار ساختهاند. کارمندان کاخ سفید برای کاستن از مخالفتهای احتمالی و تسلط بر برنامه زمانی، با دقت تمام نشستهایی با گروههای لابی و سازمانهای نژادی برنامهریزی میکنند. هدف از این هماهنگیها، تنها تعیین زمانبندی دیگری نیست، بلکه برای آن است که دقیقاً مشخص کنند که کی و چگونه رییس جمهور در مجامع عمومی آشکار میشود و چه موقع میتوان با او عکس گرفت. ولی جلسات با سازمانهای یهودی آمریکایی به طور کلی کاملاً صمیمانه برگزار میشود.(9) رهبران یهود آمریکایی با آمادگی کامل و برنامههایی متناسب با درخواستها و توصیهها در این جلسات حضور مییابند و کمکهای مالی و نظامی مشخصی برای اسراییل مطرح میسازند. همچنین به صراحت، موافقت یا عدم موافقت خود را با سیاستهای آمریکا در خاورمیانه اعلام میکنند. گروههای یهودی ـ آمریکایی به رغم انشعابات داخلی، معمولاً بر سر مسایل مربوط به اسراییل به توافق میرسند به طوری که میتوانند جبهة متحدی را در واشنگتن به نمایش بگذارند.(10) این اتحاد و نزدیکی، الگوی بینظیری از تلاشهای لابی را سازمان میدهد که نقطه مقابل آن، تلاشهای دولتهای عربی و اعراب آمریکایی تبار است.

لابی عربی

لابیهای طرفدار اعراب نیز متعدد هستند. کشورهای عربی میکوشند از طریق سفارتخانههای خود در واشنگتن و ارتباطات مستقیم خود، در سیاست خارجی آمریکا تأثیر بگذارند. دولتهی عربی طی سالیان طولانی، هزینههای گزافی را به مؤسسات عمومی و فعال در آمریکا و لابیها پرداختهاند تا آنان به منظور تأثیر در سیاستمداران آمریکا به نفع این کشورها فعالیتهای تبلیغاتی انجام دهند، ولی ین تلاشها عموماً تأثیر چندان مثبتی در مردم یا سیاستمداران آمریکا نداشته است. به طور کلی، عدم هماهنگی میان تلاشهایی که از سوی کشورهای عربی برای فشار بر سیاست آمریکا انجام میگیرد قابل توجه است و فقدان پشتوانة مالی از تأثیر این تلاشها نیز میکاهد.

افزون بر این، اتحادیةعرب نیز که به نظر میرسد سازمان مناسبی برای انجام فعالیتهای لابی عربی باشد، نتوانسته است در افکار عمومی آمریکا تأثیر بگذارد یا تأیید آنان را به دست آورد و تلاشهای این اتحادیه به علت ناکامی در سازماندهی سیاستهی درازمدت روشن با شکست مواجه شده است.(11) رهبران عرب، همواره از درک ساختار نظام سیاسی آمریکا ناتوان بودهاند. رهبران مختلف عرب در دهههای پیاپی پس از جنگ جهانی دوم گنان میکردند که فعالیت لابیها غیرقانونی است و هر تلاشی باید از کانالهای رسمی انجام گیرد. بزرگترین رهبران جهان سوم ـ و از جمله رهبران عرب ـ تنها راه تأثیرگذاری بر سیاست آمریکا را منحصر به ارتباط با مرد شماره یک این کشور، یعنی رییس جمهور میدانستهاند.(12)

کشورهای تولیدکننده نفت ـ و به طور مشخص عربستاد سعودی ـ آرامکو و شرکتهای نفتی را میانجیهای مناسبی برای انتقال نظرات و خواستها به واشنگتن در نظر گرفتهاند و دیگران بر این باور بودند که سازمان جاسوسی آمریکا(CIA) نقش اساسی در سیاست خارجی این کشور ایفا میکنند. از آنجا که منافع شرکتهای نفتی و فعالان لابی اقتضا میکرد که این باورهای نادرست ادامه یابد بر آن مهر تأیید مینهادند. بسیاری از کشورهای جهان سوم، هنگامی که به پیچیدگیهای نظام سیاسی آمریکایی پیبردند از تلاش برای تأثیرگذاری در سیاست خارجی آمریکا دست برداشتند و به کشورهای خود بازگشتند و یا اینکه فعالان حرفهای لابی آمریکایی را برای این مأموریت اجیر کردند.

در دهة پنجاه، جمال عبدالناصر، رییس جمهور مصر از یکی از دستیارانش ـ که در آمریکا به سر میبرد ـ پرسید:

«لابی چیست»؟ و همچنین معنای(Picket Lines) را از او سئوال کرد. هیچ یک از این دو تعبیر متداول در سیاست خارجی آمریکا در زبان عربی معادلی نداشت و با وجد این که مصر در مقایسه با بسیاری از کشورهای عرب، سیاستمداران فعالی در سیاست خارجی داشت، ولی تا دهه هفتاد، لابی پیوسته و تمام وقت در واشنگتن نداشت. در این زمان، کشورهای عربی، لابیهایی تمام وقت یا نیمه وقت را به کار میگرفتند، ولی معمولاً تلاشهای آنان هماهنگ نبود و غالباً اهداف آنان با همدیگر تناقض داشت. بدیهی است که این وضعیت، تلاشها را محدود ساخته یا نتایج آن را معکوس میسازد. جنگ خلیج فارس، نتیجهای جز تشدید بینظمی در داخل کشورهای عربی و درهم ریختن وضعیت سیاسی آنان نداشت. سفیران کشورهای عربی، گاهی دربارة مسئله مشخصی مانند کشتار الخلیل توانستهاند تلاشهای خود را هماهنگ سازند، ولی اصولاً آنان مستقل از یکدیگر عمل میکنند. سرمایهدارانی که در جهان عرب منافعی دارند و نیز سیاستمداران باز نشسته همواره کوشیدهاند که در سیاستهای مربوط به خاورمیانه تأثیر بگذارند و هر دو گروه تمایل دارند برای دستیابی به سیاستگزاران، بر روابط و دوستیهای شخصی متکی باشند. گروههای ذینفع ترجیح میدهند که با آرامش و پشت پرده عمل کنند و به ندرت میکوشند افکار عمومی را تحریک کنند و یا به فعالیت تبلیغاتی اساسی دربارة موضوعی مشخص دامن بزنند.

گفتنی است آمریکاییهای عرب تبار و ایرانیان و ترکها و یونانیان هر یک موفقیتهایی دربارة مسایل مشخصی داشتهاند. در میان این گروههای نژادی، کلیساها و باشگاهها، دارای محدودهای خاص با تاریخی طولانی هستند، ولی سازمانهایی که تمایلات سیاسی بیشتر داشتند پس از دهه 60 و 70 پدید آمدند. شکست ناگوار اعراب در جنگ سال 1967، بسیاری از آمریکاییهای عربتبار را تحریک کرد تا سازمانهایی تأسیس کند که از سویی با افکار خصمانهای که از مدتها پیش دربقارة اعراب رواج داشت مبارزه کنند و از سویی دیگر بر واشنگتن فشار آورند تا سیاستهای دوستانهتری در برابر جهان عرب اتخاذ نمایند. این گروهها، نسبتاً کوچک و از نظر مالی، ضعیف بودند و از چند دستگیهایی که موجب تفرقه میان کشورهای عربی نیز بود، رنج میبردند. از این رو اغلب این سازمانها نتوانستند برنامه فعال یکدستی را به اجرا گذارند. افزون بر این، آمریکاییهای عرب تبار ـ به استثنای افرادی انگشت شمار ـ جایگاه بالایی در دستجگاه حکومتی آمریکا نداشتند.

اعضای لابی برای این که بتوانند با وارد آوردن فشار جدی، تغییراتی در سیاست خارجی آمریکا اعمال کنند باید به مسئولان دولتی دسترسی داشته باشند، در این صورت، میتوانند با خصومت فرهنگی شدیدی که نسبت به اعراب و سملمانان اعمال میشود مقابله کنند، در نتیجه همین اندیشه است که آمریکاییهای عرب تبار غالباً وقت زیادی صرف میکنند و بسیار میکوشند که آمریکایی بودن و رفداری خود را از دولت آمریکا اثبات کنند. به رغم این که کاخ سفید از طریق واسطهها یا دفاتر امور نژادی متمرکز در کاخ سفید با گروههای نژادی ارتباط برقرار میکند، ولی ارتباطات یا تشکیل اجتماعات با اعراب به عنوان اقداماتی مربوط به سیاست خارجی انجام میگیرد و نه سیاست داخلی و وزارت امور خارجه یا شورای امنیت ملی باید با آن اعلام موافقت یا مخالفت نماید. اعراب آمریکایی طی دهة نود در زمینههای سیاسی، فعالیت بیشتری از خود نشان میدادند و در کاخ سفید و دیگر مراکز دولتی، نفوذ بیشتری یافتند، ولی این امر در تغییر سیاست آمریکا و مواجه با فشارهای مداوم گروههای طرفدار اسراییل و احساس خصومت عمومی با اعراب و مسلمانان تأثیر چندانی نداشت و بیشتر سیاستمداران، آشکارا تردید خود را نسبت به همکاری با اعراب ـ حتی اعرابی که آمریکا به آنان ابراز دوستی و صمیمیت میکرد ـ ابراز کردند. در دهة هفتاد، طرفداران صهیونیسم، سازمان دهندگان اصلی تبلیغات علیه تحریم اسراییل بودند. این تلاش فعالان لابی و عکسالعمل مخالفانشان در جناح طرفداران اعراب را میتوان به عنوان نمونهای از تلاش لابیها در کتابهای درسی مطرح ساخت تا روشن گردد که چگونه فعالان لابی با سازماندهی درست و اجرای طرحی راهبردی و دقیق موفق میشوند تغییراتی در سیاست ایجاد کنند و به عکس، چگونه تلاشهای سازماندهی نشده و بیبرنامه و کورکورانه لابیهای دیگر ناکام میماند.

تحریم اسراییل از سوی کشورهای عربی

فعالیتهایی که بر ضد «تحریم اسراییل از سوی کشورهای عربی» انجام شد، نشان داد که چگونه فعالیتهای هماهنگ حتی در مخالفت با رییس جمهور، میتواند تغییراتی در سیاست آمریکا و قوانین آن ایجاد نماید و در مقابل، گروههای عربی ـ حتی در اتخاذ استراتژی فعال برای پشتیبانی یا حمایت از تحریم ـ ناموفق بودند. گروههای طرفدار اسراییل در سال 1975، فعالیتهای خود را در مخالفت با مسئله تحریم در دو سطح ملی و ایالتی آغاز کردند.(13) بخش عمدة این حمله تبلیغاتی به صورت لوایح پیشنهادی مربوط به قوانین دشواری بود که شرکتهای سرمایه گذاری آمریکایی ملزم به اجرای آن بودند. در این جا امکان شرح کامل این حمله تبلیغاتی نیست، ولی حتی شرح مختصری از آن نیز میتواند توانمندیهای سیاسی لابیهای هماهنگ و سازماندهی شده را نشان دهد. در پی تحریم اسراییل از سوی اعراب، همة شیوههای فعالیت لابیها هماهنگ شد. شیوههایی مانند نوشتن نامه، ملاقاتهای خصوصی، سازماندهی گروههای فشار منظم و حمایت از کنگره و مقررات و قوانین جدید در سطح ملی و محلی. همة این امکانات برای فعالیت بر ضد تحریم اسراییل که ادعا میشد جنبه ضد سامی دارد و همچنین برای تصویب لوایح جدید در مقابل هرگونه همراهی آمریکا با تحریم، بسیج گردید.

اتحادیه عرب در ساله 1946 تحریم تولیدات صنعتی یهودیان در اسراییل را به عنوان نوعی مبارزه ملی عربی بر ضد برپایی دولت یهودی در فلسطین تصویب کرد. هدف از این تحریم، ممانعت از ورود کالاهای ساخت یهودیان فلسطین به کشورهای عربی بود. در پی شکست اعراب در جنگ سال 1948 و تأسیس اسراییل در سال 1951 تحریم دیگری به منظور ممانعت از کمک کشورهای ثالث به اقتصاد اسراییل تصویب شد. فعالیت علیه تحریم در اصل متوجه تحریم دوم و همراهی آمریکا با آن بود.(14)

تبلیغ بر ضد تحریم، فشارهایی متوجه رؤسای جمهور آمریکا، یعنی فورد و کارتر و همچنین دیگر مسئولان دولتی ساخت. این تبلیغات از طریق رسانههای جمعی، نامه، نوشتن کتاب و از همه مؤثرتر، لوایح قانونی بود که توسط کنگره و شوراهای قانونگذاری ایالتی به تصویب رسید. دولت آمریکا در زمان فورد به شدت با صدور قوانینی که شرکتهای آمریکایی را بیش از پیش به رعایت تحریم وادار سازد مخالفت کرد و از این نظر، دولت فورد به دولت مخالف تحریم شهرت یافت. در واقع، این، مخالفت با هرگونه تبعیض مبتنی بر دین یا خون یا نژاد بود. ولی چنین وانمود شد که: «تلاشهای دیپلماتیک، بهترین راهی است که میتوان انتخاب کرد.(15) تعدادی از بخشهای مؤثر دولتی با تصویب قوانین اضافی بر ضد تحریم مخالفت کردند. از جمله شورای امنیت ملی، وزارت امور خارجه، وزارت دارایی، وزارت بازرگانی و وزارت دادگستری. بویژه آن که سازمان جاسوسی آمریکا اعلام کرد که تحریم، تأثیری در اسراییل نداشته است و احتمال تکرار آن در آینده صفر است.(16) افزون بر این، دولت اعلام کرد که «... دولتهای عربی هر یک برداشت دلخواه خود را از تحریم و مقررات مربوط به آن دارند و تجربه نشان میدهد که تحریم به صورت یکپارچه اعمال نمیشود و تعدادی از شرکتها هم در اسراییل و هم در کشورهای عربی مشغول فعالیت هستند.»(17)

بیانیههای داخلی کاخ سفید همچنین تأکید میکرد که «بر خلاف بعضی گمانها، این تحریم بر مبانی دینی یا نژادی استوار نیست.»(18) و از همه مشهورتر، اعتراف مشاوران کاخ سفید بود در مرود این که «کشورهای عربی میکوشند اسراییل را از منافع اقتصادی حاصل از تجارت با کشورهای دیگر محروم سازندف ولی تلاشهای آنان با تلاشهایی که ما برای تحریم اقتصادی کوبا و کره شمالی و ویتنام و کامبوج انجام دادیم، تفاوت دارد.»(19)

رویکردهای اقتصادی نیز به نوبه خود نگرانیهای را در مورد قوانین جدید میآفرید. به رغم این که نسبت مبادلات تجاری آمریکا با کشورهای عربی در دهه هفتاد بیشتر شد، ولی تولیدات اروپایی و آسیایی به راحتی میتوانستند جایگزین کالاهای آمریکایی گردند و زیانهایی متوجه شرکتهای آمریکایی سازند. مسئولان، نگرانی خود را در این باره چنین ابراز کردند که: «اگر شرکتهای آمریکایی به مقررات تحریم تن در دهند، امکان روی آوردن کشورهای عربی به منابع غیر آمریکایی برای تأمین کالاهای مورد نیاز خود فراوان است. آمریکا باید بکوشد تا اعراب را از مسئله تحریم منصرف سازد؛ حتی اگر ما بهترین منبع تأمین کالاهای کشورهای عربی باشیم، باز هم آنان چندان به ماوابسته نیستند.»(20)

/ 0 نظر / 27 بازدید