بانک مقالات جهان اسلام

کشورهای اسلامی

نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ۱۱:۱٦ ‎ق.ظ روز شنبه ۳ دی ۱۳٩٠

خبرگزاری فارس

*عطا بهرامی؛ سردبیر بخش پژوهش‏های ایرنا
منبع : برهان
واژه کلیدی :اسرائیل-2 و واژه کلیدی :خاورمیانه و واژه کلیدی :یهودیان و واژه کلیدی :یهود
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ۸:۳٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢۸ آذر ۱۳٩٠

فصلنامه مطالعات منطقه‌ای؛ جهان اسلام/سال ششم/ شماره 23/پاییز 1384

نویسنده: پروین شیردل (کارشناس ارشد ادیان و عرفان هستند و این مقاله برگرفته از پایان‌نامه کارشناسی ارشد می‌باشد.)

چکیده
تنوع و تعدد اشکال هویت در جوامع چندپاره، یکی از عوامل تهدید امنیت ملی، تمامیت ارضی و مشروعیت حاکمیت به شمار می‌رود. جامعه اسرائیل ‌اکنون با داشتن تنوع هویتی، چالش‌های گوناگونی را تجربه می‌کند، اما عامل مهمی که این جامعه را با وجود شکاف‌های متعدد قومی، مذهبی و طبقاتی دارای انسجامی نسبی کرده است و خلأ هویتی آن را ترمیم می‌کند، «آموزه‌های دین یهود» است. مقالة حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که دین یهود، در زمینة هویت‌بخشی به جامعة اسرائیل چه کارویژه‌هایی داشته و در این میان، کدام تفسیر از مفاهیم متون مقدس بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است. نگارنده با پژوهشی در مبانی دینی و سیاسی در اسرائیل، به این پاسخ رسیده است که ارتدوکس‌های یهودی که فقط 20 درصد یهودیان اسرائیل را تشکیل می‌دهند، به عنوان مذهب رسمی اسرائیل، تأثیری کیفی در عملکردهای حاکمیت و رفتار سیاسی جامعه داشته‌اند و با استناد به متون مقدس یهود، بیشترین نقش را در هویت‌بخشی به جامعه اسرائیل دارند. آنان در این زمینه، با تکیه بر مفاهیمی هم‌چون برگزیدگی قوم یهود، غیرستیزی در متون مقدس تورات و تلمود، ارض موعود و نمادهای دینی دیگر درصدد ارائة تعریفی دینی از هویت قومی، فرهنگی و اقلیمی جامعه اسرائیل هستند.
واژه کلیدی :یهود و واژه کلیدی :یهودیان و واژه کلیدی :اسرائیل-2
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ۱٠:۱٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٧

خبرگزاری فارس

منبع: نسیم قدس
واژه کلیدی :یهود و واژه کلیدی :اسرائیل-2
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ۱٠:۱۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٧

خبرگزاری فارس

نویسنده:نادر کریمی جونی

منبع: نسیم قدس
واژه کلیدی :صهیونیست و واژه کلیدی :یهود
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ٥:٤۸ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٧

روزنامه کیهان            22/01/87                 صفحه 12

روح الله نوذری
واژه کلیدی :اسرائیل-2 و واژه کلیدی :یهود
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ۱٠:۳٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸٧

نویسنده: الارقم الزعبی‌

مترجم: عبدالحسین ابراهیمی

منبع:ماهنامه معرفت ، شماره 74

خبرگزاری فارس: باید عوامل تأثیرگذاری را بررسی کنیم که موجب شده‌اند یهود به دنیا به عنوان دشمن کینه‌توز بنگرد و در مقابل، دنیا نیز با دیده هراس و احتیاط به یهود نگاه کند. به دلیل آن‌که این دو دیدگاه متقابل، پایه ثابتی دارند، لازم است علل آن‌ها مورد بررسی قرار گیرند.
واژه کلیدی :یهود
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ۱۱:٤٧ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٥ تیر ۱۳۸٧

سایت قدس تی.وی                 27/02/84                 صفحه بین‌الملل

یهود تاریخی

 

منبع: باشگاه اندیشه

نویسنده: مرتضی شیرودی

*********************
واژه کلیدی :یهود
نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ٩:٢٤ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٥ تیر ۱۳۸٧

سایت قدس تی.وی                 01/01/84                 صفحه بین‌الملل

طرح مشکلات یهود آسیا و افریقا در « اسرائیل»

 

    نویسنده: ایلا شوحات
واژه کلیدی :یهود و واژه کلیدی :اسرائیل-1 و واژه کلیدی :آفریقا