بانک مقالات جهان اسلام

کشورهای اسلامی

نویسنده : محمد مصلحی ; ساعت ۸:۱۸ ‎ق.ظ روز شنبه ٥ امرداد ۱۳۸٧

حزب انقلاب ملی
حزب انقلاب ملی ( National Revolution Party ) :


حزب انقلاب ملی، در سال 1355 قبل از تدوین و توشیح قانون اساسی دولت جمهوری افغانستان در تاریخ 5/12/1355، توسط سردارمحمد داوود، اولین رئیس جمهور کودتایی افغانستان، تأسیس شد. اما، از ماده ی اول اساسنامه ی حزب انقلاب ملی چنین بر می آید که این حزب قبل از کودتای داوود خان در سال 1352، تشکیل شده بود که هیچ مدرکی برای اثبات این ادعا وجود ندارد. در ماده ی اول اساسنامه ی حزب انقلاب ملی نوشته اند:« حزب انقلاب ملی که بانی و پیش آهنگ انقلاب ملی و مترقی [ ؟؟] 26 سرطان 1352 مردم افغانستان است، مطابق به این اساسنامه از شمولیت و ورود تمام قدرت های مردم، مخصوصاً زحمتکشان، دهقانان، کارگران، منورین و جوانان در صورتی که واجد شرایط پیش بینی شده باشند و پیروی از اساسات و مقررات حزب را تعهد نمایند، استقبال می کند.». حزب انقلاب ملی، یک حزب دولتی بود که شبیه رژیم های کمونیستی و جمهوری های التقاطی و دیکتاتوری دیگر درجهان سوم، قدرت دولتی را در انحصار خود داشت. براساس قانون اساسی داوودخان، نظام سیاسی در افغانستان تک حزبی تعیین شده بود، چنانچه در ماده ی چهلم این قانون آمده است: « برای انعکاس خواسته های اجتماعی و تربیت سیاسی مردم افغانستان تا زمانی که این آرزو بر آورده گردد و به رشد طبیعی خود برسد، سیستم یک حزبی در کشور به رهبری حزب انقلاب ملی که بانی و پیش آهنگ انقلاب مردمی و مترقی 24 سرطان سال 1352 مردم افغانستان است، بر قرار خواهد بود. » (13) علاوه بر قوه ی مجریه، قوه ی مقننه نیز تحت سلطه ی حزب انقلاب ملی قرار داشت. چنانچه در ماده ی چهل و نهم این قانون اساسی آورده اند:« اعضای ملی جرگه که پنجاه فیصد آن را دهقانان و کارگران تشکیل می دهد از جانب حزب پیشنهاد و از طریق اتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم مطابق به احکام قانون برای مدت چهار سال از طرف مردم انتخاب می شوند. » (14)
حزب انقلاب ملی، به دلیل دولتی بودن از یک سو و غیر اسلامی و غیر دموکراتیک بودنِ آن از سوی دیگر، نه مورد استقبال نیروهای مسلمان و وطن دوست قرار گرفت و نه روشنفکران کمونیست و حتی لیبرال به آن توجه کردند. به همین دلیل کار آن بجایی نرسید و با از بین رفتن داوود خان، از این حزب هم اثری باقی نماند. اساسنامه ی حزب انقلاب ملی در شش فصل و 116 ماده تدوین شده و ساختار تشکیلاتی آن مرکب است از کنگره، شورای مرکزی، ولایتی جرگه (= شورای ولایتی) ، شهری جرگه (= شورای شهری) و جرگه های مؤسسات عامه، محلی جرگه (= شورای محل) و کِلی (= قریه ) جرگه.
واژه کلیدی :افغانستان و واژه کلیدی :احزاب